Eesti Reformierakond on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus Eesti ühiskonna sihipäraseks edasiarendamiseks vabaduse, humanismi, harituse, vaimsuse, demokraatia ja majandusliku jõukuse suunas. 

Vajalikud muutused 

Ühiskondliku ja riikliku korralduse ülesanne on tagada kõigile ühiskonnaliikmetele nende võimete ja oskuste vaba arendamise võrdsed võimalused. 

Minust 

Olen sündinud ja elan Raplamaal Rapla linnas. Olen abielus ja meie peres on täisealiseks kasvanud kolm last, kes kasvatavad viit lapselast. 

Minule annavad kõige enam kindlustunnet minu perekond, sõbrad ja demokraatlik riigikorraldus. Eesti kuulumine Euroopa Liitu ja NATOsse on vääramatult meie riigi iseolemise tagatis ning kindlustunde looja. Kui maailma ajalugu on meile midagi õpetanud, siis kindlasti seda, et ühegi riigi iseseisvus ja julgeolek pole ammugi iseenesestmõistetavad. Eestlastena oleme põhiseaduses kokku leppinud vankumatus tahtes kindlustada oma riiki, ja riigi kaitsetahe algab minust endast. 

Kolmkümmend aastat olen järjepidevalt panustanud kohaliku elu korraldamisse. Enamiku sellest ajast olen olnud ametis kohaliku omavalitsuse juhina. Praegu juhin Rapla vallavolikogu ning töötan Eesti linnade ja valdade liidus nõunikuna ehituse, planeerimise ja energeetika valdkonnas. Nimetatud ametites on olnud häid võimalusi panustada Eesti ellu – seda nii arendavate ideede kui ka käega katsutava ja silmaga nähtava abil. Aktiivses erakonnapoliitikas olen tegutsenud juba 20 aastat. 

Olen rahvusvahelise Rotary organisatsiooni liige, Rapla Rotary klubi president. Minu Rotary liikumise moto on sõprus, ausus, mitmekesisus ja ühiskondlik teenimine. 

Olen omandanud elukogemusi erinevatest kohtadest ja valdkondadest ning usun, et need kõik on olnud olulised tegemaks poliitikas tasakaalustatud ja inimeste erinevaid vajadusi arvestavaid otsuseid. Leian, et ääretult vajalik on edaspidiste poliitiliste otsuste tegemisse noori rohkem kaasata. 

Millele panustan? 

Mina seisan selle eest, et suurendada omavalitsuste õigusi ja riikliku rahastamise süsteemi ning olulisel määral tuleb vähendada riigi sekkumist kohalike omavalitsuste iseotsustamisõigusesse. Riik peab olema omavalitsustele sisuline partner ja hea eeskuju nt planeerimise, kaevandamise, rohepöörde või kaitsealade moodustamise küsimustes. 

Pean väga tähtsaks laste toitlustamist koolides ja lasteaedades ning usun, et täisväärtuslik ja tervislik toit on tervishoiukulude kokkuhoiu alus. Liikumisharjumuste kujundamine ja spordi edendamine vajab samuti suuremat tähelepanu! Seega toetan uute kergliiklusteede, mängu- ja spordiväljakute rajamist. 

Üks minu märksõna on riigikaitse ja rahvusvaheline koostöö. Ilma sõprade ja liitlasteta oleks Eesti haavatav. Olen veendunud, et praegune maailm pakub meile häid võimalusi, kuid loob ka järjest uusi ohtusid, mis võivad ähvardada meie julgeolekut. Venemaa agressiivsus kasvab iga aastaga ja see nõuab meilt suuremat panustamist julgeoleku tugevdamisse.