1. Sissejuhatus

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi “Privaatsuspoliitika”) annab Teile kui veebilehe https://reform.ee (edaspidi “Veebileht”) külastajale ja meiega Veebilehe või muude elektrooniliste vahendite abil suhtlevale isikule ülevaate, milliseid isikuandmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas Eesti Reformierakond (edaspidi ka “Reformierakond” või “meie”) töötleb. Samuti annab Privaatsuspoliitika ülevaate, millistel õiguslikel alustel Reformierakond isikuandmeid töötleb, millisel perioodil isikuandmeid säilitatakse, millised on Teie andmekaitsealased õigused ja kuidas neid teostada.

Hindame Teie õigust privaatsusele kõrgelt, mistõttu järgime igasuguse isikuandmete töötlemise puhul läbivalt isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi “IKÜM”) ja muudes õigusaktides sätestatud nõudeid. Ühtlasi täidame Privaatsuspoliitika kättesaadavaks tegemisega IKÜM artiklitest 13 ja 14 tuleneva teavitamiskohustuse.

Reformierakonna liikmete ja toetajaliikmete isikuandmete töötlemist puudutavad täiendavad üksikasjad on sätestatud erakonna liikmetele suunatud privaatsuspoliitikas  (kättesaadav sisevõrgus), kuid ka Reformierakonna põhikirjas ja põhikirja punkti 13.1. alusel juhatuse kehtestatud andmete töötlemise põhimõtetes ja tingimustes, mittetulundusühingute seaduses ja erakonnaseaduses.

2. Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Reformierakond;
Registrikood: 80043147;
Aadress: Tõnismägi 9, Tallinn 10119, Eesti Vabariik;
Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil andmekaitse@reform.ee.

3. Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Töötleme Teie isikuandmeid üksnes minimaalses mahus, milles see on vajalik Privaatsuspoliitika käesolevas peatükis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Igasugusel isikuandmete töötlemisel on konkreetne ja piiritletud eesmärk ning õiguslik alus, mida on täpsemalt kirjeldatud allpool.

3.1. Liitumisavalduste esitamine

Soovi korral on Teil võimalus esitada avaldus Reformierakonnaga liitumiseks. Veebilehe vahendusel on liitumisavaldust võimalik esitada vahelehel https://reform.ee/loo-kaasa/liitu-erakonnaga/. Liitumisavaldusel märgitakse liikmeks pürgiva isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber ning soovitaja nimi. Liitumisavalduse esitamise ja vastuvõtmisega kaasneva isikuandmete töötlemise õiguslik alus on andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6(1)(a)), Reformierakonnale põhikirjast tulenev liikmete nimekirja pidamise kohustus (IKÜM artikkel 6(1)(b)), kuid ka mittetulundusühingute seaduse § 12 lõikes 2 ja erakonnaseaduse § 81 lõikes 1 sätestatud liikmete üle arvestuse pidamise kohustus (IKÜM artikkel 6(1)(c)).

3.2. Turunduslikud tegevused ja kommunikatsioon

Kui olete andnud meile vastava nõusoleku, näiteks sisestanud Veebilehel oma e-posti aadressi uudiskirjade adressaatide nimekirja ning kinnitanud vastava soovi oma e-posti aadressile saabunud kontrollkirjas sisalduval lingil klikkides, saadame Teile aeg-ajalt uudiskirju, sh valimiskampaaniaid ja Reformierakonna kandidaate puudutavat ning muud meie tegevusega seonduvat, Teile potentsiaalselt huvipakkuvat teavet. Sõltuvalt Teie nõusoleku sisust võime töödelda Teie ees- ja perekonnanime, eelistatud suhtluskeelt, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja elukohaandmeid. Uudiskirjade saatmise kui isikuandmete töötlemistoimingu õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6(1)(a)).

Teil on võimalik oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, vajutades selleks iga uudiskirja juures olevat nuppu „unsubscribe“ või „loobu uudiskirjadest“. Samuti saate uudiskirjadest loobuda, kui saadate meile vastava sooviga teavituse Privaatsuspoliitika 2. peatükis märgitud e-posti aadressil.

Kui saadate meile e-kirja või võtate meiega ühendust muudel elektroonilistel meetoditel, edastate meile selle käigus ka oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning võimalikud täiendavad isikuandmed, mis võivad Teie sõnumi sisus kajastuda. Teie poolt omal algatusel Reformierakonnale edastatud isikuandmete töötlemise, sealhulgas päringule vastamise eesmärgil toimuva isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on, sõltuvalt päringu sisust, andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6(1)(a)) või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt andmesubjekti taotlusele (IKÜM artikkel 6(1)(b)). Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, saate selle igal ajal tagasi võtta, kui saadate meile vastava sooviga teavituse Privaatsuspoliitika 2. peatükis märgitud e-posti aadressil.

Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

3.4. Annetuste vormistamine ja töötlemine

Teil on võimalik Reformierakonna ja selle liikmete tegevust rahaliselt ühekordse või püsiannetuse vormistamise teel toetada. Veebilehele on sel eesmärgil loodud vaheleht https://toeta.reform.ee. Annetuse vormistamise korral töötleme Teie isikuandmeid erakonnaseaduse 21 peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel rahastamise õiguspärasuse ja kontrollitavuse tagamiseks. Vastavate andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Reformierakonnal eelkõige erakonnaseaduse §-de 121 ja 123 kohaselt lasuvad, annetuste vastuvõtmise ja avalikustamisega seotud juriidilised kohustused, nõuded ja piirangud (IKÜM artikkel 6(1)(c)).

Teil on võimalik oma püsiannetus igal hetkel internetipangas või pangakontoris lõpetada. Samuti saate püsiannetusest loobuda, kui saadate meile vastava sooviga teavituse Privaatsuspoliitika 2. peatükis märgitud e-posti aadressil. Sellisel juhul katkestame Teie püsiannetuse esimesel võimalusel.

3.5. E-poe funktsionaalsuste toimimine

Veebilehe vahendusel (vahelehel https://www.reform.ee/pood/) on võimalik osta Reformierakonnaga seotud meeneid. Teatud juhtudel kasutatakse e-poe keskkonda ka Reformierakonna korraldatavatele üritustele registreerumise korraldamiseks. Vastavate tegevuste käigus töötleme Teie ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, makse sooritamisega seotud andmeid ja Teie poolt antud lisainfot (näiteks juhiseid tellimuse kohaletoimetamiseks). Kirjeldatud tegevustega kaasneva andmetöötluse õiguslikuks aluseks on vastavalt Teie kui andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6(1)(a) või meie kohustus täita Teiega sõlmitud lepingut (IKÜM artikkel 6(1)(b)).

3.6. Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Teatud juhtudel peame töötlema isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Sellisteks kohustusteks võivad lisaks Privaatsuspoliitika punktis 3.3. nimetatud annetuste vormistamise ja töötlemisega seotud nõuetele olla ka näiteks raamatupidamisalaste kohustuste täitmine, ametiasutuste päringutele vastamine, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine ning järelevalveasutuste ja isikute teavitamine toimunud rikkumistest ja vastavatest kahtlustest.

Sellistes olukordades on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Reformierakonna juriidiline kohustus (IKÜM artikkel 6(1)(c)).

4. Veebiküpsised

Lisaks Privaatsuspoliitika 3. peatükis toodud eesmärkidele kasutame Veebilehel veebiküpsiseid, mille eesmärk on pakkuda Teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutuskogemust. Veebiküpsised on väikesed tekstifailid, mis säilitatakse Teie arvutis, nutitelefonis, tahvelarvutis või muus seadmes, mille abil Veebilehte külastate. Veebiküpsised annavad meile teavet selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse, võimaldavad koostada statistikat Veebilehe külastatavuse kohta, kuvada Teile potentsiaalselt huvi pakkuvat turundussisu ning tagada Veebilehe funktsionaalsuste toimimine ja kasutajamugavus.

Veebiküpsised jagunevad säilitustähtaja alusel püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie seadmesse kuni oma säilitustähtaja saabumiseni (või kuni otsustate need kustutada) ehk ka peale veebilehitseja sulgemist või seadme väljalülitamist. Sessiooniküpsised kustuvad aga koheselt, kui oma veebilehitseja sulgete.

Kasutuseesmärgi alusel on veebiküpsiste levinud neljaosaline liigitus järgmine:

 • rangelt vajalikud veebiküpsised – rangelt vajalikud ehk ingl.k. strictly necessary veebiküpsised tagavad Veebilehe põhifunktsioonide toimimise, sh võimaldavad Veebilehel navigeerida ja kasutada paljusid selle funktsionaalsusi (nt väljade täitmine, ostukorvi toimimine);
 • analüütilised veebiküpsised – analüütilised veebiküpsised koguvad isikustamata teavet selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse. Näiteks pakuvad need meile teavet selle kohta, milliseid Veebilehe vahe- ja alalehti külastatakse kõige enam;
 • reklaami- ja turundusküpsised – reklaami- ja turundusküpsised võimaldavad kuvada Veebilehe külastajale potentsiaalselt huvipakkuvaid reklaame, mõõta reklaami tõhusust (näiteks sellele klikkimiste arvu) ning reguleerida selle korduvust ühe ja sama külastaja suhtes;
 • kolmandate osapoolte veebiküpsised – Veebileht kasutab ka kolmandate osapoolte sisu (näiteks lingitud videod) ja sellega seonduvalt teistelt veebilehtedelt (näiteks Google, Youtube, Facebook) pärinevaid veebiküpsiseid. Sellised veebiküpsised võimaldavad koguda teavet selle kohta, kas ja kuidas te vastavate veebilehtede sisu meie Veebilehel kasutate.

Üksikasjalik info Veebilehel kasutatavate veebiküpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiliste vahendite kohta on kättesaadav meie veebiküpsiste haldusplatvormi Usercentrics kaudu. Veebiküpsistega seotud sätetele pääsete ligi ja saate neid muuta olenemata sellest, millisel Veebilehe ala- või vahelehel asute, klikkides järgmisel Veebilehe allosas asuval nupul:

Veebilehel kasutatavad veebiküpsised võivad ajas muutuda. Veebilehte külastades nõustute selle funktsionaalsuste toimimiseks rangelt vajalike veebiküpsiste kasutamisega ning eraldiseisvat nõusolekut vastavaliigiliste veebiküpsiste kasutamiseks ei küsita. Ülejäänud veebiküpsiste kasutamiseks küsitakse erakonna veebilehel Teie nõusolekut.

Veebiküpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

5. Isikuandmete säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid üksnes aja vältel, milleks see on vajalik Privaatsuspoliitika 3. peatükis toodud töötlemise eesmärkide täitmiseks.

 • Liitumisavalduste vastuvõtmise käigus töödeldavad isikuandmed

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse liitumisavalduste menetlemise lõppemisele järgneva, seadusest tuleneva juriidilise isiku organi otsuse kehtetuks tunnistamise tähtaja möödumiseni (maksimaalselt 90 päeva). Kui isik Reformierakonna liikmeks arvatakse, siis säilitatakse vastavaid isikuandmeid liikmelisuse kestel.

Turunduslike tegevuste käigus töödeldavad isikuandmed

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise vajaduse äralangemiseni, aga mitte kauem, kui konkreetsete turundustegevuste õiguslikuks aluseks olnud nõusoleku tagasivõtmiseni.

 • Annetuste vormistamise ja töötlemisega seotud isikuandmed

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse kuni raamatupidamise seadusest tuleneva seitsmeaastase säilitustähtaja möödumiseni. Juhime tähelepanu, et lisaks Reformierakonnale töötleb, sh säilitab annetustega seotud andmeid erakonnaseaduses sätestatud tingimustel ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon.

 • Erakonna e-poe funktsionaalsuste toimimisega seotud isikuandmed

Reformierakonna e-poest sooritatud oste puudutavaid isikuandmeid säilitatakse kuni raamatupidamise seadusest tuleneva seitsmeaastase säilitustähtaja möödumiseni.

 • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks töödeldavad andmed

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja muudel erandlikel juhtudel võime isikuandmeid säilitada ka ülaltoodust pikema perioodi vältel, sealhulgas:

(a) juriidiliste kohustuste täitmiseks;

(b) raamatupidamislikel põhjustel;

(c) võimalike nõudeõiguste realiseerimisega seotud põhjustel.

Näiteks, nagu ülalpool viidatud, säilitame kõiki raamatupidamise algdokumente (nt arveid) 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui asjassepuutuv raamatupidamiskanne tehti. Nõuete esitamise või meie vastu potentsiaalsetele esitatavatele nõuetele vastuväidete esitamise võimaldamiseks võime säilitada isikuandmeid vastavalt nõuete aegumistähtaegadele maksimaalselt 10 aastat ning käimasolevate vaidluste korral kuni nende lõpliku lahendamiseni.

6. Isikuandmete päritolu ja juurdepääsuõigused

Saame Teie kohta isikuandmeid eelkõige otse Teilt kui andmesubjektilt (näiteks kui sisestate uudiskirjade saamiseks erakonna veebilehel asuvasse vormi oma e-posti aadressi, kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või online-vestluse kaudu).

Privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmetele on juurdepääs rangelt vajaduspõhiselt üksnes Reformierakonna kantselei töötajatel vastavalt töölepingule või ametijuhendile töökohustuste täitmise eesmärgil. Teatud juhtudel võib isikuandmetele juurdepääs olla ka meile konkreetseid teenuseid (nt IT-teenus, raamatupidamisteenus, uudiskirjade edastamise teenus) osutavatel partneritel ja teenusepakkujatel.

7. Isikuandmete vastuvõtjad

Võime Teie isikuandmeid muudele isikutele edastada üksnes vastava õigusliku aluse olemasolul. Näiteks esitame isikuandmeid mittetulundusühingute seadusest ja erakonnaseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile ning erakondade rahastamise järelevalve komisjonile.

Võime oma tegevustes konkreetsete ülesannete täitmiseks kasutada ka isikuandmete volitatud töötlejaid (näiteks uudiskirjateenuse osutaja). Sellisel juhul oleme aga asjassepuutuva volitatud töötlejaga sõlminud IKÜM artikli 28 lõike 3 kohase andmetöötluslepingu, millega on tagatud isikuandmete kaitse kõrge tase, vastavus kõigile õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja parimatele praktikatele.

8. Turvameetmed

Oleme rakendanud isikuandmete turvalisuse tagamiseks ulatuslikke infotehnilisi, organisatsioonilisi ja füüsilisi turvameetmeid. Juurdepääs mistahes isikuandmetele on rangelt vajadus- ja töökohapõhine.

9. Viited muudele veebilehtedele

Meie Veebileht sisaldab muuhulgas viiteid ja linke teistele veebilehtedele, näiteks sotsiaalmeediaartiklitele ja videokeskkondadele (Youtube), mida kontrollivad kolmandad isikud. Kui vajutate vastaval lingil, suunatakse Teid kolmanda isiku veebilehele, mille kaudu toimiv andmetöötlus ei ole meie kontrolli all. Seetõttu soovitame Teil tutvuda ka vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikate ja veebiküpsiseid puudutava teabega.

10. Andmekaitsealased õigused

Seoses Reformierakonna poolt Teie isikuandmete töötlemisega on Teil IKÜM-st tulenevalt järgmised andmekaitsealased õigused:

 • Õigus nõuda isikuandmetele juurdepääsu

Teil on õigus nõuda teavet selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid ning millisel õiguslikul alusel ja viisil me Teie kohta töötleme. Ühtlasi on Teil õigus taotleda Teie kohta töödeldavatest isikuandmetest koopia esitamist.

 • Õigus nõuda isikuandmete parandamist ja kustutamist

Teil on õigus nõuda, et parandaksime Teie kohta töödeldavates isikuandmetes sisalduvad vead (näiteks juhul, kui isikuandmed on muutunud). Ühtlasi on Teil teatud juhtudel õigus taotleda, et kustutaksime Teie kohta töödeldavad isikuandmed. Juhime tähelepanu, et meil võib olla õigus konkreetsete isikuandmete kustutamisest keelduda, näiteks juhul, kui töötlemise jätkamine on vajalik võimalike nõudeõiguste tagamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

 • Õigus isikuandmete töötlemist piirata

Teil on õigus nõuda, et piiraksime Teie isikuandmete töötlemist. Sellises olukorras jääb meile õigus Teie isikuandmete töötlemiseks üksnes piiratud ulatuses, näiteks võimalike nõudeõiguste tagamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

 • Õigus esitada vastuväiteid

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Reformierakonna õigustatud huvi, on Teil õigus esitada vastavale isikuandmete töötlemisele vastuväide. Ühtlasi on Teil õigus esitada vastuväide mistahes meiepoolsele automatiseeritud otsuse langetamisele ning otseturundusega seotud isikuandmete töötlemisele (nt uudiskirjade saatmine).

 • Õigus isikuandmete ülekandmisele

Kui töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku või lepingulisest suhtest tuleneva kohustuse alusel, on Teil õigus nõuda, et esitaksime Teile Teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Kui see on tehniliselt teostatav, on Teil ühtlasi õigus taotleda, et edastaksime isikuandmed Teie poolt osundatud, teisele vastutavale töötlejale.

 • Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, on Teil õigus vastav nõusolek igal ajal tagasi võtta. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta siiski eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Ülalkirjeldatud õiguste teostamiseks palume võtta ühendust Privaatsuspoliitika 2. peatükis märgitud e-posti aadressil. Juhime tähelepanu, et andmekaitsealased õigused ei ole absoluutsed ning peame iga taotluse puhul hindama, kas ja millises ulatuses võimaldavad andmekaitsealased õigusaktid Teie taotluse rahuldamist. Vastame Teie taotlusele üldjuhul 28 päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest. Kui ühe kuu jooksul ei ole võimalik taotlusele vastata, võime pikendada vastamise tähtaega kahe kuu võrra, teavitades Teid tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest.

11. Küsimused ja kaebused

Mistahes isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või kaebuste tekkimisel võtke meiega ühendust Privaatsuspoliitika 2. peatükis märgitud e-posti aadressi kaudu. Vastame Teile 28 päeva jooksul alates küsimuse või kaebuse kättesaamisest. Juhul, kui Te ei nõustu saadud vastusega, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aadress: Tatari 39, Tallinn 10134; e-post: info@aki.ee; telefon: +372 627 4135).

12. Privaatsuspoliitika ajakohastamine

Pingutame püsivalt selle nimel, et nii meie poolt teostatav andmetöötlus kui ka sellele vastav dokumentatsioon oleks lihtne, selge ja läbipaistev ning vastaks kõigile õigusaktides esitatud nõuetele ja parimatele andmekaitsepraktikatele. Sellest tulenevalt uuendame, täpsustame ja parendame Privaatsuspoliitikat regulaarselt. Ajakohase versiooni leiate seejuures alati meie Veebilehelt.

Viimati uuendatud 17.11.2022

 

Tarbijamängu „Maksukalkulaator“ reeglid 

 1. Korraldaja 
  1. Tarbijamängu „Maksukalkulaator“ (edaspidi “Mäng“) korraldab Eesti Reformierakond (edaspidi “Korraldaja“; registrikood 80043147; aadress: Tõnismägi 9, Tallinn 10119, Eesti Vabariik; e-post: info@reform.ee; telefon: 680 80 80). 
 2. Mängu kestus 
  1. Mäng kestab perioodil 5.01.2023–5.03.2023. 
  2. Mängu auhind loositakse välja 14 kalendripäeva jooksul alates punktis 2.1. nimetatud lõppkuupäevast. 
 3. Osalemise tingimused 
  1. Mängus võivad osaleda kõik täisealised (vähemalt 18-aastased) Eesti Vabariigi kodanikud ja Eesti Vabariigis alaliselt elavad Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud. Mängus ei osale Korraldaja töötajad, liikmed ega nende pereliikmed ning Mängu korraldamisega seotud koostööpartnerite töötajad ega nende pereliikmed. 
  2. Iga osaleja saab Mängus osaleda ühe korra. 
  3. Mängus osalemiseks peab osaleja külastama Korraldaja veebilehte (https://www.reform.ee/riigikogu-valimised-2023/tulumaksu-kalkulaator/) ja vastama seal kuvatavatele küsimustele. 
  4. Pärast küsimustele vastamist sisestab osaleja enda kohta järgmised andmed: 
   1. e-posti aadress; 
  5. Küsimustele vastamise ja punktis 3.4. nimetatud andmete sisestamise järel kinnitab osaleja, et on tutvunud Mängu reeglitega ja andmetöötluspõhimõtetega, tehes linnukese vastavasse märkeruutu. Osaleja kinnitab Mängus osalemise soovi ja annab Korraldajale nõusoleku punktis 3.4. nimetatud isikuandmete töötlemiseks Mängu läbiviimise eesmärgil vajutades nupul „Osalen“. Osaleja esitatud e-posti aadressile saadetakse tema poolt antud vastustega seonduv Mängu tulemus. 
  6. Kehtetu, vigase või osalejale mittekuuluvate kontaktandmetega Mängus osalemine loetakse kehtetuks. 
  7. Korraldajal on õigus eemaldada Mängust kõik osalejad, kelle puhul Korraldajal on põhjendatud kahtlus käesolevate reeglite rikkumise osas, sealhulgas tõele mittevastavate andmete esitamise osas.  
 4. Auhind 
  1. Kõigi Mängus osalejate vahel loositakse juhuslikkuse alusel välja üks auhind, milleks on lennureis (edasi-tagasi lennupiletid) ühele inimesele marsruudil Tallinn-Brüssel-Tallinn.  
  2. Auhinna vastuvõtmisega annab võitja Korraldajale loa oma nime avalikustamiseks Korraldaja sotsiaalmeedialehekülgedel ja/või punktis 3.3. nimetatud Mängu veebilehel ühe aasta jooksul, ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja eraldi kokkulepet sõlmimata. 
  3. Lennureisi toimumisaja määrab Korraldaja. Korraldaja võtab lennureisi toimumisaja valimisel arvesse võitja huve, kuid ei saa võtta kohustust valida lennureisi toimumisajaks täpselt võitja soovitud kuupäevad.  
  4. Auhinna väljastamiseks ja lennureisi toimumisaja määramiseks võtab Korraldaja võitjaga ühendust, kasutades selleks võitja poolt punkti 3.4. kohaselt esitatud kontaktandmeid. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja pöördumisele 14 kalendripäeva jooksul, on Korraldajal õigus temale võidu väljastamisest keelduda ja loosida välja uus võitja. 
  5. Korraldajal on õigus kontrollida võitja isikusamasust ja nõuda selleks võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui võitja ei suuda isikusamasust punktis 4.4. nimetatud tähtaja jooksul tõendada või selgub, et võitja on Mängus osalemise käigus esitanud valeandmeid, on Korraldajal õigus temale võidu väljastamisest keelduda ja loosida välja uus võitja. 
  6. Korraldaja ei ole kohustatud asendama auhinda teist liiki auhinnaga ega hüvitama auhinna maksumust rahas. 
 5. Isikuandmete kaitse 
  1. Mängu läbiviimisega kaasneva isikuandmete töötlemise puhul järgib Korraldaja läbivalt isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 ja muudes õigusaktides sätestatud nõudeid ning Korraldaja privaatsuspoliitikas (https://www.reform.ee/privaatsuspoliitika) ja käesolevas dokumendis toodud põhimõtteid. Isikuandmete töötlemine on vajalik, et võimaldada Mängu läbiviimist, sh tagada käesolevate reeglite täitmine, loosida osalejate seast välja võitja, teha teatavaks võitja nimi ning temaga auhinna üleandmise eesmärgil ühendust võtta. 
  2. Mängu läbiviimisega kaasneva osalejate isikuandmete töötlemise õiguslik alus on osaleja nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6(1)1a)), mille osaleja annab, kui sisestab Mängu veebilehele punktis 3.4. nimetatud isikuandmed ning vajutab nupul „Osalen“. 
  3. Korraldaja ei kasuta Mängu osalejate kohta kogutud andmeid õigusliku aluseta ühelgi muul eesmärgil peale Mängu läbiviimiseks vajalike toimingute, sh ei töötle ega edasta osalejate kontaktandmeid loata kolmandatele isikutele. Korraldaja ei säilita osalejate andmeid pikemal perioodil, kui on vajalik Mängu läbiviimiseks. Osalejate ja võitja isikuandmete säilitamise täpsemad põhimõtted sisalduvad Korraldaja privaatsuspoliitikas. 
  4. Juhul, kui osaleja on andnud Korraldajale punkti 3.6. kohase nõusoleku enda kohta käivate isikuandmete töötlemiseks otseturustuse eesmärgil, töödeldakse osaleja isikuandmeid Eesti Reformierakonna privaatsuspoliitika punktis 3.2 märgitud viisil. 
  5. Igal osalejal on õigus nii punktis 5.2. nimetatud nõusolek kui ka punkti 3.6. kohane otseturustuse saamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Otseturustuse saamiseks antud nõusoleku saab tagasi võtta, vajutades selleks igakordsele e-kirjale lisatud nuppu „unsubscribe“ või „loobu uudiskirjadest“. Samuti saab nõusoleku tagasi võtta, saates Korraldajale vastava sooviga teavituse e-posti aadressil andmekaitse@reform.ee. 
 6. Küsimused ja pretensioonid 
  1. Mängu kohta saab lisainfot punktis 3.3. märgitud veebilehel ja punktis 1.1. nimetatud kontaktandmetel. 
  2. Korraldaja jätab endale õiguse Mängu reegleid muuta ja Mäng põhjendatud juhul ühepoolselt katkestada. 
  3. Mänguga seotud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õiguse kohaselt. 

 

Tarbijamängu „Viktoriin Pähklipureja“ reeglid

 

 1. Korraldaja
  1.  Tarbijamängu „Viktoriin Pähklipureja“ (edaspidi “Mäng“) korraldab Eesti Reformierakond (edaspidi “Korraldaja“; registrikood 80043147; aadress: Tõnismägi 9, Tallinn 10119, Eesti Vabariik; e-post: info@reform.ee; telefon: 680 80 80).
 2. Mängu kestus
  1.  Mäng kestab perioodil 5. jaanuar 2023 – 19. veebruar 2023.
  2.  Mängu auhind loositakse välja 14 kalendripäeva jooksul alates punktis 2.1. nimetatud lõppkuupäevast.
 3. Osalemise tingimused
  1.  Mängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi kodanikud ja Eesti Vabariigis alaliselt elavad Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud. Mängus ei osale Korraldaja töötajad, liikmed ega nende pereliikmed ning Mängu korraldamisega seotud koostööpartnerite töötajad ega nende pereliikmed.
  2.  Iga osaleja saab Mängus osaleda ühe korra.
  3.  Mängus osalemiseks peab osaleja külastama Korraldaja veebilehte (https://reform.ee/riigikogu-valimised-2023/viktoriin) ja vastama seal kuvatavatele küsimustele.
  4. Enne küsimustele vastamist sisestab osaleja enda kohta järgmised andmed:
   1.  e-posti aadress;
   2. minu nimi edetabelis.
  5. Küsimustele vastamise ja punktis 3.4. nimetatud andmete sisestamise järel kinnitab osaleja, et on tutvunud Mängu tingimuste ja mängureeglitega, tehes linnukese vastavasse märkeruutu. Osaleja kinnitab Mängus osalemise soovi ja annab Korraldajale nõusoleku punktis 3.4. nimetatud isikuandmete töötlemiseks Mängu läbiviimise eesmärgil vajutades nupul „Alusta“.
  6. Märkides täiendava linnukese lahtrisse „nõustun tingimuste ja mängureeglitega“ annab osaleja Korraldajale nõusoleku punktis 3.4. nimetatud isikuandmete töötlemiseks otseturustuse eesmärgil, seahulgas uudiste ja kampaaniaid puudutava info edastamiseks e-posti vahendusel.
  7. Kehtetu, vigase või osalejale mittekuuluvate kontaktandmetega Mängus osalemine loetakse kehtetuks.
  8. Korraldajal on õigus eemaldada Mängust kõik osalejad, kelle puhul Korraldajal on põhjendatud kahtlus käesolevate reeglite rikkumise osas, sealhulgas tõele mittevastavate andmete esitamise osas.
 4. Auhind
  1. Kõigi Mängus osalenud täisealiste (vähemalt 18-aastased) Eesti Vabariigi kodanike ja Eesti Vabariigis alaliselt elavate Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike vahel loositakse juhuslikkuse alusel välja üks auhind, milleks on lennureis (edasi-tagasi lennupiletid) ühele inimesele marsruudil Tallinn-Brüssel-Tallinn.
  2. Auhinna vastuvõtmisega annab võitja Korraldajale loa oma nime avalikustamiseks Korraldaja sotsiaalmeedialehekülgedel ja/või punktis 3.3. nimetatud Mängu veebilehel ühe aasta jooksul, ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja eraldi kokkulepet sõlmimata.
  3. Lennureisi toimumisaja määrab Korraldaja. Korraldaja võtab lennureisi toimumisaja valimisel arvesse võitja huve, kuid ei saa võtta kohustust valida lennureisi toimumisajaks täpselt võitja soovitud kuupäevad.
  4. Auhinna väljastamiseks ja lennureisi toimumisaja määramiseks võtab Korraldaja võitjaga ühendust, kasutades selleks võitja poolt punkti 3.4. kohaselt esitatud kontaktandmeid. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja pöördumisele 14 kalendripäeva jooksul, on Korraldajal õigus temale võidu väljastamisest keelduda ja loosida välja uus võitja.
  5. Korraldajal on õigus kontrollida võitja isikusamasust ja nõuda selleks võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui võitja ei suuda isikusamasust punktis 4.4. nimetatud tähtaja jooksul tõendada või selgub, et võitja on Mängus osalemise käigus esitanud valeandmeid, on Korraldajal õigus temale võidu väljastamisest keelduda ja loosida välja uus võitja.
  6. Korraldaja ei ole kohustatud asendama auhinda teist liiki auhinnaga ega hüvitama auhinna maksumust rahas.
 5. Isikuandmete kaitse
  1. Mängu läbiviimisega kaasneva isikuandmete töötlemise puhul järgib Korraldaja läbivalt isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 ja muudes õigusaktides sätestatud nõudeid ning Korraldaja privaatsuspoliitikas (https://www.reform.ee/privaatsuspoliitika) ja käesolevas dokumendis toodud põhimõtteid. Isikuandmete töötlemine on vajalik, et võimaldada Mängu läbiviimist, sh tagada käesolevate reeglite täitmine, loosida osalejate seast välja võitja, teha teatavaks võitja nimi ning temaga auhinna üleandmise eesmärgil ühendust võtta.
  2. Mängu läbiviimisega kaasneva osalejate isikuandmete töötlemise õiguslik alus on osaleja nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6(1)1a)), mille osaleja annab, kui sisestab Mängu veebilehele punktis 3.4. nimetatud isikuandmed ning vajutab nupul „Osalen“.
  3. Korraldaja ei kasuta Mängu osalejate kohta kogutud andmeid õigusliku aluseta ühelgi muul eesmärgil peale Mängu läbiviimiseks vajalike toimingute, sh ei töötle ega edasta osalejate kontaktandmeid loata kolmandatele isikutele. Korraldaja ei säilita osalejate andmeid pikemal perioodil, kui on vajalik Mängu läbiviimiseks. Osalejate ja võitja isikuandmete säilitamise täpsemad põhimõtted sisalduvad Korraldaja privaatsuspoliitikas.
  4. Juhul, kui osaleja on andnud Korraldajale punkti 3.6. kohase nõusoleku enda kohta käivate isikuandmete töötlemiseks otseturustuse eesmärgil, töödeldakse osaleja isikuandmeid Eesti Reformierakonna privaatsuspoliitika punktis 3.2 märgitud viisil.
  5. Igal osalejal on õigus nii punktis 5.2. nimetatud nõusolek kui ka punkti 3.6. kohane otseturustuse saamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Otseturustuse saamiseks antud nõusoleku saab tagasi võtta, vajutades selleks igakordsele e-kirjale lisatud nuppu „unsubscribe“ või „loobu uudiskirjadest“. Samuti saab nõusoleku tagasi võtta, saates Korraldajale vastava sooviga teavituse e-posti aadressil andmekaitse@reform.ee.
 6.  Küsimused ja pretensioonid
  1.  Korraldaja jätab endale õiguse Mängu reegleid muuta ja Mäng põhjendatud juhul ühepoolselt katkestada.
  2.  Mänguga seotud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õiguse kohaselt.

Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt