Doris Raudsepp: ettevõtluse edendaja, Nõmme linnaosakogu liige, sh arengu- ja planeerimiskomisjoni ning haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liige, Reformierakonna Nõmme piirkonna juhatuse liige 

Kes on Doris Raudsepp? 

Minu kodukohaks on Nõmme, seal on minu perekond elanud juba neli põlvkonda. 2021. a sügisel sain KOV valimistel värske tulijana väga kena häälte tulemuse, mis tagas mulle koha linnaosakogus. Võtan seda usalduse märgina ja see motiveeris kandideerima Riigikogu valimistel.

Viimased 3 aastat olen töötanud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses (endised EAS ja KredEx) juhatuse abina, toetades kahe asutuse ühendamist ning uue strateegia väljatöötamist, mis muuhulgas aitaks tõsta Eesti majanduse tootlikkust 110%-le EL-i keskmisest ning edukalt ellu viia kestlikkuse-, digi- ja innovatsioonipööret.

Kõrghariduse omandasin teoloogias ja magistrikraadi riigiteadustes, sisejulgeoleku suunal. Varem olen õppinud juurat ja majandust. Samuti tegelesin kooli ajal kujutava kunsti ja kergejõustikuga. Peale keskkooli elasin Austraalias ja Norras ning töötasin turismisektoris, hiljem hambaravis õena. Teoloogia õpingute ajal sain lähemalt kokku puutuda siinse religiooni- ja usuvaldkonnaga töötades Eesti Kirikute Nõukogus. Lisaks olen ma Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu liige.

Minu mitmekülgne haridus ja töökogemus on andnud mulle teadmisi riigi ja avaliku sektori toimimisest, poliitika kujundamisest ning poliitikate väljatöötamisest ja nende elluviimisest. Samuti riigi ja erialaliitude, MTÜde ning teiste huvigruppide vahelisest partnerlusest ning koostööst. Lisaks olen saanud ainulaadse kogemuse organisatsioonide ühendamisest, sellega kaasnevate muudatuste elluviimisest ja protsesside juhtimisest.

Pean oluliseks kandideerida, sest poliitilised arengud ja diskussioonid Eesti ühiskonnas on terve elu mulle huvi pakkunud. Olen sündinud 1988. aastal, aasta hiljem toimus Balti kett ja sealt edasi, Eesti taasiseseisvumise vaimus, on minu esimesed eluaastad möödunud. Lapsena, kuulates vanemate arutelusid poliitilistel teemadel, mõistsin, et see kõnetab mind ning Eesti iseseisvus on minu jaoks midagi eriliselt olulist.

Erakonnaga liitusin soovist toetada Eesti riigi jätkuvat ülesehitamist. Reformierakonna põhimõtted ja programm kõnetab mind ning see esindab paljuski minu väärtuseid ja tõekspidamisi. Pean oluliseks hoida suunda liberaalsel riigikorraldusel, avatud majandusel, tugevatel partnersuhetel ning julgeoleku tugevdamisel.

Teemad, mille eest seisan 

Leian, et Eesti riigi suurim mure ja julgeolekuoht on sotsiaalne ebavõrdsus, sest nii näiline kui tegelik ebavõrdsus loob soodsa pinnase populismi levikule. Populismile vastukaaluks on vajalik üles ehitada usalduslik suhe kõigi riigi kodanikega, tuleb leida viis, kuidas kõnetada ka rahulolematuid ja leevendada nende kaebuseid.

Sotsiaalset võrdsust ja turvatunnet ühiskonnas tekitab heaolu kasv. Seda aga toetab liberaalne majanduspoliitika, mis loob ühiskonnaliikmeile võrdsed võimalused ning võimaldab inimestel rakendada oma loovust ja initsiatiivi. Üldise jõukuse kasvu saab kasutada tulemuslikuks sotsiaalpoliitikaks.

Seetõttu on oluline Eesti riigi edasiseks arenguks ja majanduskasvu taastamiseks panustada innovatsiooni ja tootlikkuse lisandväärtuse kasvu, toetada ettevõtteid suurendamaks toodete-teenuste ekspordimahte ja rahvusvahelist konkurentsivõimet. Tulevikus tuleb, majandusarengu toetamisel edasi liikuda järjest enam finantsinstrumentidele ja vähendada toetuste osakaalu, innovatsiooni toetamiseks on vajalik luua eeldused riskikapitali arengule.

Samuti on oluline (teadmusmahukate) välisinvesteeringute Eestisse meelitamine, mis looks uusi tarku töökohti ja tooksid riigile lisanduvat maksuraha. Vajalik on ellu viia rohe- ja digipöörded, kus mõneti võime olla juba rongist maha jäämas. Seejuures on vaja koostada riigile selge ESG poliitika ja tegevuskava ning hoida Pariisi kliimakokkuleppes seatud eesmärke. Väikese riigina on meil võimalus olla uuenduslik eestvedajad ja teerajajad suurtele traditsiooniliste majandustega riikidele.

Energiakriisi kontekstis aitab innovatsioon ja teadusarendustegevused kaasa üleminekule säästlikele tehnoloogiatele ja taastuvenergialahendustele. Peame looma efektiivse taastuvenergia poliitika, et leevendada elektridefitsiidist põhjustatud kõrgeid elektrihindu ning tagada riigi energiajulgeolek.

Heaolu kasvuks Eestis on oluline roll haridusel ja meie talentidel. Mitte ühelgi andekal noorel ei tohi jääda kõrgharidus omandamata majanduslikel põhjustel, sest nemad on kapital meie tuleviku loomisel. Seetõttu tuleb toetada noorte haridusteed, mis tähendab, et õppelaenu ja stipendiumide süsteem tuleb kaasajastada ning luua välismaal tipp-ülikoolidesse sisse saanutele stipendiumi programm, et tuua teadmised laiast maailmas tagasi Eestisse.

Need teemad on minu jaoks olulised, millesse panustan igapäevaselt oma tööga ja mille eest seisan edaspidi. Selliselt saab üles ehitada targa majandusega tugeva riigi.

Doris Raudsepp