Reformierakond on läbi aastate kandnud kõikidest Eesti erakondadest kõige enam valitsusvastustust. Koostööd on tehtud mitmete erinevaid maailmavaateid pooldavate parteidega ehk nendega, kes on olnud võimelised tegema kompromisse, et valitsus suudaks ellu viia ka Reformierakonna põhimõtetest lähtuvat parempoolset poliitikat.

Eesti Reformierakonna valimisprogramm Euroopa Parlamendi valimisteks 2014

 

VABADUS, TURVALISUS JA JÕUKUS:
EESTI LIBERAALNE VISIOON EUROOPALE

 

26. mail on Eesti inimestel võimalik otsustada Euroopa tuleviku üle. Valik on põhimõtteline: kas soovime olla meie vabadusi, majanduslikku heaolu ning julgeolekut kaitsvas Euroopa Liidus või otsustame pöörduda liitlassuhteid lõhkuvale ja Eesti julgeolekut ning heaolu ohustavale teele. Toetades nendel valimistel Reformierakonda, muudab Teie valik Eesti ja Euroopa Liidu tugevamaks.

Reformierakonna soov on vaba, turvaline ja jõukas Eesti Euroopas. Oleme veendunud, et hoides Euroopa Liitu edumeelse arengu kursil, muudab see paremaks ka Eesti tuleviku.

 

MEIE EUROOPA

Ajalugu on õpetanud, et igaühe isiklikud vabadused on rahu, jõukuse ning arengu nurgakivi. Isikuvabadused on vaba Euroopa vundament ja selles peitub põhjus, miks Euroopa on suurele osale maailmast atraktiivne. Meie eesmärk on Euroopa, mis austab üksikisiku vabasid valikuid. Meie siht on Euroopa, kus kõigil on võimalus ise otsustada ning oma elujärge parandada.

Vaid kolm kümnendit tagasi oli Eesti okupeeritud ja meid eraldas Euroopast raudne eesriie. Euroopa Liit on edukaim rahu ja koostöö tagaja ning Eesti julgeoleku ning majandusliku heaolu põhialus. Katsed Euroopa Liitu lõhestada ning Eestit teistest liikmesriikidest isoleerida on lühinägelikud ja vastutustundetud, sest need õõnestavad Eesti vabadust, julgeolekut ja majanduslikku heaolu. Reformierakond toetab ideid ja tegevusi, mis meid Euroopaga liidavad ning mis Euroopat tugevdavad

Me soovime usaldusväärset Euroopat. Me soovime Euroopat, mis pakub turvatunnet ja majanduslikku kindlustunnet kõigile, lastest noorte perede ja eakateni.

 

EUROOPA LIIT RAHVUSRIIKIDE KEELE, KULTUURI JA VABADUSTE KAITSEL

Euroopa Liiduga liitumine 15 aastat tagasi tõi Eesti jaoks kaasa palju seninägematuid vabadusi: priiuse liidu piires liikuda, õppida, kaubelda, teenuseid pakkuda ning kapitali üle riigipiiride liigutada. Oleme olnud esirinnas, et lisada nelja Euroopa Liidu vabaduse (kaupade, teenuste, inimeste ja kapitali vaba liikumine) kõrvale veel viieski: andmete vaba liikumine.

Tagame, et kaitseme ja arendame meile harjumuspäraseks muutunud Euroopa Liidu vabadusi.

Euroopa Liit on toetanud kõikide liikmesriikide, seal hulgas Eesti keele ja kultuuri säilimist ning edendamist, aidanud kaasa Eesti kultuuriväärtuste hoidmisele ning viinud edasi Eesti haridust.

Euroopa Liit peab jääma rahvusriikide ühenduseks. Toetame selle edasist laienemist ja suuremat partnerlust naabritega, kes jagavad meiega samu väärtusi.

 

EUROOPA LIIT VABATURUMAJANDUSE NING -KAUBANDUSE KANDJANA

Majandusvabadus on jõukuse ja edu alus. Riigid ei pea trügima majanduse osalisteks, küll aga tagama kõigile võrdse ning läbipaistvalt ausa ettevõtluskeskkonna. Euroopa Liit on oma rohkem kui 500 miljoni elanikuga maailma olulisim turg, kuid leiame, et seda ühist turgu saab muuta veelgi avatumaks ning paremini toimivaks.

Toetame uute vastastikku kasulike vabakaubanduslepete sõlmimist ja jõustamist kolmandate riikidega. Globaalse vaba konkurentsi ning turumajanduse toimimine suurendab meie kõigi heaolu.

Reformierakonna jaoks on tähtis stabiilne ja tugev euroala, mis põhineb ühtsetest reeglitest kinnipidamisel. Eriti oluliseks peame vastutustundlikku eelarvepoliitikat ning riikide pikaajalist ja kestlikku heaolu tagavate reformide elluviimist kõigis liikmesriikides.

Peame vajalikuks luua hästi toimiv Euroopa Liidu ühtne energialiit, mis tagab liikmesriikide energiajulgeoleku, toetudes energiaallikate mitmekesisusele, varustuskindlusele, uutele ühendustele liikmesriikide vahel ning konkurentsile.

Investeerime Eesti ühendatusesse teiste Euroopa Liidu riikidega, nii õhutranspordi, maantee, raudtee kui tunneli kaudu.

 

TURVALINE JA HÄSTI KAITSTUD EUROOPA

Ühe väikeriigi vabadust ja rahvuslikku iseseisvust ei saa iial võtta iseenesestmõistetavana. Sarnaselt iseseisva kaitsevõimega on meie julgeoleku lahutamatu osa ka liitlased. Meie ülesanne on tagada, et Eesti ei jääks enam kunagi üksi Ida ja Lääne vahele, vaid on lahutamatu osa Euroopast ning transatlantilisest julgeolekust.

Reformierakond soovib, et Euroopa Liit pööraks senisest suuremat tähelepanu välis- ja julgeoleku- ning turvalisuspoliitikale. Leiame, et Euroopa Liit peab tihendama koostööd NATO, sh USA ja teiste liitlastega ning enam tegelema ida- ja lõunapartnerlusega.

Toetame Euroopa Liidu ühist poliitikat Venemaa suunal ning seisame vankumatult Ukraina ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse eest.

Reformierakond usub, et veelgi suuremat tähelepanu tuleb pöörata küberjulgeolekule – nii küberkaitsele ja vastava õigusruumi arendamisele kui ka valeuudiste tõest eristamisele, infooperatsioonidele ja hübriidmeetoditele laiemalt.

Euroopa Liit peab kujundama ühtse ja selge rändepoliitika, mis põhineb tugeval ja hästi kontrollitud Euroopa Liidu välispiiril ning ühtselt toetatud rahvuslikel piirivalvetel. Oluline on pöörata senisest suuremat tähelepanu ühisele konfliktide lahendamisele ja olukorra leevendamisele rände lähteriikides, Euroopa Liidust väljapoole jäävate põgenikelaagrite toetamisele ning probleemide ennetamisele.

 

EUROOPA LIIT, MIS JUHIB ARENGUT

Me soovime Euroopa Liitu, mis juhib maailma arenguid, mitte ei jää olulistes küsimustes kõrvaltvaatajaks. Tahame, et Euroopa oleks tehnoloogilise arengu, kliimamuutustevastase võitluse ning globaalse julgeoleku eestvedaja. Soovime Euroopa Liitu, mille uuendusmeelsus ja avatus inspireerib.

Kiire tehnoloogiline areng nõuab innovatsioonikoostöö olulist tihendamist ning digitaalse ühisturu arendamist. Näeme Euroopa Liitu teerajajana nii tehisintellekti, plokiahela kui ka teiste suundanäitavate tehnoloogiate võimaldamisel ning juurutamisel.

 

EUROOPA LIIT, MIS ON KODANIKELE LÄHEDAL

Euroopa Liidus peab otsuste langetamine olema senisest läbipaistvam ja avatum ning inimestele arusaadav.

Reformierakond peab oluliseks kvaliteetsemat seadusloomet, sealjuures eelkõige seadusandluse vajaduse ja tulemuslikkuse põhjendatust. Kõike ei pea reguleerima, lähtuda tuleb otstarbekusest, eesmärgipärasusest ja propotsionaalsusest.

Peame õigeks, et Euroopa Liidus peab iga otsus olema langetatud inimestele lähimal võimalikul tasandil. Euroopa Liit ei pea sekkuma asjadesse, mida on võimalik tulemuslikult lahendada liikmesriikides ning riigid ei pea sekkuma asjadesse, mida on võimalik tulemuslikult lahendada omavalitsustes.

Reformierakond usub, et Euroopa Liidu eelarve vajab uuendamist ning peab kajastama liidu uusi eesmärke. Leiame, et põllumajandustoetused peavad jagunema riigiti võrdselt.

Soovime suurendada kulutusi ja laiendada tegevusi, mis tõstavad Euroopa konkurentsivõimet ja innovatiivsust ning tagavad turvalisuse. Seisame vastutustundliku ja tulevikku suunatud Euroopa Liidu eelarve eest.

Soovime vähendada tarbetuid kulutusi bürokraatiale ning tõhustada Euroopa Liidu toimimist.

Reformierakonna visioon on vaba ja demokraatlik Euroopa, mis seisab kõigi oma kodanike isikuvabaduste kaitsel. Euroopa, mis põhineb õigusriigil ning iga liikmesriigi keele ja kultuuri väärtustamisel. Euroopa, mis tunneb ära ümbritsevad ohud ning suudab neile kohaselt reageerida. Euroopa, mis seisab kogu maailmas esirinnas nii innovatsioonis kui ka turumajanduse ja vabakaubanduse edendamisel. Euroopa, kus igaühel on vabadus ennast teostada.

Euroopa Liit on andnud meile vabadusi ja õigusi, millega kaasnevad kohustused. Eesti ja Reformierakonna esmane kohustus on viia oma esindajate kaudu Euroopasse neid vabadusi ja õigusi hindavad ja hoidvad saadikud.

Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt