Reformierakond on läbi aastate kandnud kõikidest Eesti erakondadest kõige enam valitsusvastustust. Koostööd on tehtud mitmete erinevaid maailmavaateid pooldavate parteidega ehk nendega, kes on olnud võimelised tegema kompromisse, et valitsus suudaks ellu viia ka Reformierakonna põhimõtetest lähtuvat parempoolset poliitikat.

Eesti Reformierakonna valimisplatvorm Riigikogu valimisteks 1999. aastal

Tugev majandus, kindel tulevik

Kõik me tahame, et meie riik oleks meile toeks. Soovime olla õnnelikud ja ehitada oma lastele kindlat tulevikku. Me oleme nõus loobuma paljust, et kindlustada oma lastele turvaline kodu, parem haridus, paremad võimalused eneseteostuseks, õiglasem Eesti riik. Kõik me tahame, et meid hinnataks, et meie hilised töötunnid, meie leidlikkus, pühendumus ja visadus leiaksid väärilist tunnustust. Kõik me soovime, et võiksime homsele mõeldes oma riigile kindlad olla.

Eesti riik on täpselt nii tugev kui tugev on Eesti majandus. Ainult tugev majandus loob kindlustunde ja teeb võimalikuks, et saavutame ja põlistame omariikluse tähtsaima eesmärgi – vabade inimeste vaba maa – Kodanike Riigi.

Sissetulekud peavad tõusma

Eesti probleem on selles, et paljud teenivad vähe, mitte selles, et vähesed teenivad palju. Heaoluriikidega võrreldes on kõigi Eesti inimeste sissetulekud väikesed. Neid ei saa suurendada ümberjaotamise teel, vaid ainult uusi väärtusi luues. Reformierakonna majandusprogramm tagab üldise elatustaseme tõusu. Me seisame Teie sissetulekute suurenemise eest.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis:
Keskmine palk tõuseb nelja aasta jooksul 9000 kroonini
Üksikisiku tulumaks jääb ühetaoliseks ega tõuse

Rohkem töökohti

Olukord Eesti tööjõuturul on petlik. Eriti maapiirkondades ei kajasta ametlik statistika asjade tegelikku seisu. Inimesele, kes on kaotanud töökoha või pole seda veel leidnudki, jäävad majanduskasvu hüved kättesaamatuks. Ainuüksi ettevõtte tulumaksu kaotamine loob Eestis täiendavalt 13 000 uut töökohta aastas. Tööpuudus maapiirkondades väheneb.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis:
Luuakse täiendavalt juurde vähemalt 13 000 uut töökohta aastas
Tulud jaotuvad piirkonniti ühtlasemalt

Kaitstud ja turvaline kodu

Kindel ja turvaline kodu, kuhu pärast tööd on rõõm tagasi jõuda, on suur väärtus. Kodu ei lõpe välisuksega. Me tahame, et ka meie koduõu ja tänav ning laste koolitee oleksid turvalised. Ainult tugev ja mõtestatud korrakaitse tagab iga kodu turvalisuse. Samas peab riigi sekkumise eest olema kaitstud igaühe õigus korraldada ise oma elu, teha iseseisvaid valikuid, ehitada oma tulevikku.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis: Eraelu puutumatus on kaitstud
Kodaniku ja perekonna turvalisus muutub tõeliseks riiklikuks prioriteediks

Kindel kroon

Krooni kindel kurss pidurdab hinnatõusu ja soodustab investeeringuid. Devalveerimine lööks meid kõiki, eriti valusalt aga just vähemkindlustatud peresid, kes elavad palgatööst. Me ei luba devalveerida Eesti krooni ega loobuda krooni täielikult tagavast valuutakomitee põhimõttest. Reformierakond ei pea vajalikuks lähima kümne aasta jooksul eurole üle minna ja kroonist loobuda. Meie valikuks on tasakaalustatud eelarvepoliitika. See välistab võlgu elamise tulevaste põlvkondade arvelt.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis: Krooni ei devalveerita
Jooksvate kulutuste katteks ei võta riik laene

Maksukoormus ei tõuse

Heaolu sõltub majanduse tugevusest. Vähe sellest, et kõrged maksud kärbivad Teie sissetulekuid ja kaotavad hulga töökohti. Tõusvad maksud pärsivad ettevõtlikkust ja muudavad mõttetuks Teie püüdlused enda ja oma perekonna elujärge parandada. Reformierakond ei luba riigil Teie sissetulekuid ebaõiglaselt ära võtta ja ümber jaotada üksnes ümberjaotamise enda pärast. Me seisame ühetaolise ja ettevõtlikkust soosiva maksusüsteemi eest.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis: Maksukoormus ei ületa 35% SKPst
Maksusüsteem jääb stabiilseks, lihtsaks ja tõhusaks

Kindlustame majanduskasvu

Hiljutised kogemused näitavad, et majanduses saavutatud tasakaal on habras. Ettevõtjate toetamiseks, töökohtade säilitamiseks ja uute loomiseks tuleb kaotada ettevõtte tulumaks. Reformierakonna majanduspoliitika on suunatud hinnatõusu ohjeldamisele. Üldise hinnatõusu suurimaks põhjuseks on hindade kasv suletud sektoris. Peame vajalikuks suletud sektori avamist konkurentsile. Parim tee hinnatõusu ohjeldamiseks on avatud majanduspoliitika jätkamine.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis: Ettevõtte tulumaks kaotatakse
Majanduskasv on stabiilselt üle 5%

Tõstame konkurentsivõimet

Meie majandus ja rahanduspoliitika tagab Eesti ettevõtjate jätkuva konkurentsivõime maailmaturul. Sellega säilitame Eesti inimestele töökohad ja püsiva sissetuleku. Eesti kui väikese riigi piiratud ressursside juures on majandusarengu üheks kandjaks teadusmahuka tootmise arendamine. See on võimatu ilma teaduse arendamiseta ja kutseharidussüsteemi ümberkorraldamiseta.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis: Korraldatakse radikaalselt ümber kutseharidussüsteem Suurenevad teadusele ja arendustegevusele suunatavad ressursid

Maaelu uuenemine

Maaelu riiklik toetamine olgu suunatud alternatiivsete töökohtade loomisele ja efektiivsele ettevõtlusele. Tollimaksud ainult pidurdavad nende eesmärkide saavutamist. Tollid tõstaksid hindu meie siseturul, tooksid tarbijatele miljarditesse ulatuvaid lisakulutusi ja muudaksid Eesti kaubad konkurentsivõimetuks rahvusvahelisel turul. Pealtnäha lihtsate, tegelikult tulutute lahenduste asemel rakendame riiklikku poliitikat, mis tagab investeerimisprogrammid maapiirkondade ja saarte telefoniside, energiavõrgu ja teiste infrastruktuuride arendamiseks. Senisest tunduvalt rohkem investeerime kaasaegse teedevõrgu rajamisse

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis:
Igal aastal eraldatakse riigieelarvest vähemalt 5% maaelu ja saarte toetamiseks
Edendatakse maapiirkondade infrastruktuuri

Toeks lastega perele

Perekonnale soodsate elu ja arengutingimuste tagamine seisab riigi võimuses. Inimestel peab olema võimalik elada väärikat elu, kanda hoolt eakate eest ja tunda rõõmu oma laste heast käekäigust. Lapsed on ühiskonna jaoks suurim väärtus, keda riik peab kindlasti toetama. Reformierakond seisab selle eest, et lapsi toetataks võrdsetel alustel – et toetusi saaksid ka need lapsed, kelle vanemad ei tööta ning keda maksusoodustused seetõttu ei puudutaks. Täna toetatakse maksumaksja rahaga lasteaias käivad lapsi keskmiselt 1500 krooniga kuus. Kodus ise oma lapsi kasvatavad vanemad on sellest toest ilma jäetud.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis:
Sünni ja koolitoetus ning lapsega kodus oleva vanema toetus suureneb
Lasteaiatoetus makstakse otse perekonnale

Haridus nõuab reformi

Et meie laste vaim püsiks erksana ja neil oleks tulevikus võimalik leida tasuvat tööd või saada edukaks ettevõtjaks, vajame head haridust. Kõik me vajame pidevat koolitust, et võiksime unustada mure koondamiste pärast. On vaja investeerida kvaliteetse ja paindliku haridussüsteemi kujundamisse. Tänapäevaste nõuetega kaasaskäimiseks tuleb muuta õppija ja haridussüsteemi suhet. Me näeme õppijat eeskätt tellijana, kes esitab haridussüsteemile nõuded kvaliteedi osas. Reformierakonna muudatuste kava rajaneb veendumusel, et õppijal peab olema vabadus valida talle sobiv kool. Riiklik toetusraha peab kooli vahetamisel liikuma õppuriga koos.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis:
Suurendatakse õppurite võimalusi mõjutada õppekorraldust
Tõstetakse riigi poolt tagatud õppelaenu määra ja kehtestatakse riiklikud stipendiumid andekatele ja töökatele üliõpilastele

Hoolitsus tervise eest

Tugev ja turvaline on see ühiskond, mis hoolitseb oma liikmete tervise eest. Haiguse korral peab kvaliteetne arstiabi olema kättesaadav igaühele. Teeninduse vilets kvaliteet ja patsiendi huvide ignoreerimine on Eestile häbiks. Lõpetame kindlustatute jooksutamise haigekassade vahel.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis: Korraldatakse ümber ravikindlustussüsteem
Tagatakse maksumaksjale kvaliteetne ja efektiivne arstiabi

Kõigi toimetulek

Toimetuleku võtmeks on igaühele teenimisvõimaluste loomine. Sellegipoolest on meie hulgas alati inimesi, kes ei tule endaga toime. Alati on abivajajaid ja riigi kohustus on neid aidata. Abirahad peavad jõudma nendeni, kes seda tõesti vajavad. See on võimalik ainult juhul, kui toimetulekusüsteem on omavalitsuse kontrolli all. Pensionireform tuleb lõpule viia ja rakendada pensionisüsteemi teine sammas – riiklik kogumiskindlustus.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis:
Toimetulekutoetus antakse täielikult kohaliku omavalitsuse kätte
Sotsiaalmaksu ei tõsteta

Eesti keele ja kultuuri kaitsel

Me ei loobu eesti keele ja kultuuri kaitse ning nende positsiooni kindlustamise poliitikast. Eesti keele oskuse nõuded kodakondsuse taotlemisel peavad säilima. Teistest rahvustest inimeste integreerimiseks Eesti ühiskonda peab riik paremini korraldama eesti keele õpetamist. Reformierakond suhtub heatahtlikult ja tähelepanelikult erinevatesse kultuuridesse ja rahvustesse.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis: Kodakondsuspoliitika põhimõtteid ei muudeta
Lõpeb inimeste mõnitamine migratsiooniameti ukse taga

Tugeva demokraatia poole

Reformierakond on tugeva demokraatia poolt. Tuleb teha lõpp valijate soovid
eiramisele. Poliitilisi otsuseid ei tohi langetada rahva kui kõrgema riigivõimu kandja selja taga. Igal poliitikul ja riigiametnikul peab olema selge vastutus oma tegude ja otsuste
eest. Valijate tahe peab leidma selgema teostuse, milleks tuleb vähendada poliitika killustatust ja ebamäärasust.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis:
Suureneb poliitikute ja riigiametnike vastutus rahva ees
Tagatakse kodanike põhiseaduslik õigus saada riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustelt informatsiooni

Rahvuslike huvide eest

Reformierakond on veendunud, et Eesti riikliku julgeoleku tugevaim tagatis on edukas ja mõtestatud välispoliitika. Rahvusvahelisel suhtlemisel peab Eesti lähtuma oma rahvuslikest huvidest. Tähelepanu tuleb pöörata välismajanduspoliitikale, et tagada võimalused rahvusvaheliseks majandus ja kaubandusalaseks koostööks. Liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga peavad olema väikeriigi huve arvestavad, avalikkusele jälgitavad ja arusaadavad. Euroopa Liiduga liitumise küsimus otsutatakse referendumil.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis:
Liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga seistakse Eesti kultuuri ja sõltumatu maksu ja sotsiaalpoliitika säilimise eest
Ekspordivõimaluste laiendamiseks suurendatakse Eesti kaubandusesinduste arvu välisriikides

Riigikaitse professionaalseks

Tugev kaitsevägi vajab kõrget kvalifikatsiooni ja moodsaid relvi. Suurenema peavad sõjaväelaste oskused ja teadmised. Kohustuslik ajateenistus seda ei taga. Seetõttu on loomulik professionaalsete sõjaväelaste osatähtsuse kasv kaitseväes. Samas peab suurenema toetus Kaitseliidule.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis: Suureneb kutseliste sõjaväelaste osatähtsus kaitseväes Jätkub töö Eesti liitumiseks NATOga

Kodanike Riik

Riik on kodanike jaoks, mitte kodanikud riigi jaoks. Reformierakond astus Eesti poliitilisele maastikule Kodanike Riigi Manifestiga. Oleme veendunud, et kindla tuleviku tagab ainult tugev majandus, mis annab võimaluse ehitada üles Kodanike Riik, turvaline kodu meile kõigile.

Kinnitatud Eesti Reformierakonna volikogul 21. novembril 1998.a.

Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt