Reformierakond on läbi aastate kandnud kõikidest Eesti erakondadest kõige enam valitsusvastustust. Koostööd on tehtud mitmete erinevaid maailmavaateid pooldavate parteidega ehk nendega, kes on olnud võimelised tegema kompromisse, et valitsus suudaks ellu viia ka Reformierakonna põhimõtetest lähtuvat parempoolset poliitikat.

Eesti Reformierakonna platvorm Riigikogu valimisteks 2003. aastal

Eesti on olnud edukas. Inimeste heaolu ja optimism on tõusnud. Töötus on vähenenud, palgad tõusnud. Eesti on saavutanud oma peamised välispoliitilised eesmärgid – jõudnud NATO ja Euroopa Liidu lävepakule. Meie majandus on tõusuteel, hoolimata suuremate kaubanduspartnerite majanduse jahtumisele. Eesti majanduspoliitika on säilitanud oma uuenduslikkuse ja usaldusväärsuse.

Muutunud olukord nõuab uusi rõhuasetusi. Meil on liiga vähe lapsi, kellele pärandada oma elutöö viljad ning kes tagaksid keele ja kultuuri järjepidevuse. Näeme ohtlikult suurenevat survet loobuda kodanikuks saamise alusena eesti keele ja olude tundmise vajadusest. Meie ettevõtete tootlikkus peaks olema kõrgem ning tänane tööjõu kvalifikatsioon seab kahtluse alla majandusarengu jätkumise. Selles olukorras on Eestil oma selged rahvuslikud huvid, mida peab esindama rahva poolt valitud võim.

Reformierakond näeb Eestit kui Kodanike Riiki, kus austatakse ja julgustatakse inimese vaba algatust ja ettevõtlikkust. Meie poliitika põhineb avatud ühiskonna ideel. Meie sooviks on, et Eestist saaks Vabade Kodanike Riik, kus võim sekkub inimese ellu võimalikult vähe ja üksnes sel määral, kui see on vajalik ühiskonna julgeoleku, eesti rahva ning tema kultuuri säilimise ja arengu huvides. Oleme veendunud, et valikuvabadus ja õigus ise oma saatust otsustada on Eesti ühiskonda ja eestlust edasiarendav jõud.

Lähtudes Eesti rahvuslikest huvidest, esitab Reformierakond käesolevaga rahvale kui kõrgeima riigivõimu kandjale Riigikogu 2003 aasta valimisteks oma seisukohad, mille eest ta on valmis seisma järgmise nelja aasta jooksul.

***

Rahvuslik kokkulepe: rohkem lapsi, lapsesõbralik Eesti

Kindlustunne lapsevanematele

Meie pingutustel on mõtet vaid siis, kui meil on lapsi, kellele pärandada oma töö viljad.
Rahvuslik perepoliitika peab olema pikaajaliselt ette planeeritud. Vanemad peavad olema kindlad, et saavad laste kasvatamisega hakkama ning et emad säilitavad konkurentsivõime tööjõuturul. Peredele tuleb korvata väikelapse koduskasvatamisest tulenev sissetulekute langus. Vaja on arendada laste päevahooldevorme ja soodustada peresõbralike töökohtade teket. Lastesõbraliku ühiskonna loomiseks tuleb arendada koostööd omavalitsuste, kolmanda sektori ja erasektoriga.
Reformierakonna arvates peab Eesti eesmärk olema positiivse iibe saavutamine. Kõiki vastuvõetavaid riiklikke otsuseid tuleb hinnata nende mõju järgi demograafilisele olukorrale. Reformierakond soovib emade sellist riiklikku toetamist, mis võimaldaks neil ühitada töö ja laste kasvatamise.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– ema senine palk säilib kogu lapse sünnijärgse aasta;
– riik suurendab lapse sünni korral panust ema kogumispensionisse ühe protsendipunkti võrra;
– riiklik sünnitoetus suureneb 5000 kroonini;
– paraneb lastehoiusüsteem ja suureneb laste ning noorte huvitegevuse toetamine;
– riik soosib ühiskonna lapsesõbralikkust.

Oma kodu

Iga laps väärib oma kodu. Oma kodu loomiseks ja säilitamiseks peavad riik ja omavalitsus looma võrdsed õiguslikud ja majanduslikud eeldused.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– korraldatakse ehitajate, finantseerijate ja kohalike omavalitsuste koostöö selleks, et luua
igale perele oma kodu loomise võimalus mõistliku hinnaga;
– soodustatakse korteriühistute tegevust.

Haritud eestlane, teadmisi väärtustav Eesti

Väikerahva edukuse määrab hea haridus ning aktiivne teadus- ja arendustegevus.
Hariduse kvaliteet ning õppe- ja teaduskorraldus on muutunud Eesti edukuse võtmeküsimusteks.
Reformierakonna eesmärgiks on luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline haridussüsteem.

Kool koduseks

Halvas seisundis koolimajad ja ülepaisutatud õppekavad tekitavad koolistressi ning võõrutavad lapsi õppimisest. Tuleb kõrvaldada koolikohustusest kõrvalehoidmise
põhjused ja tuua tagasi loomulik õppimisrõõm.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– saab iga laps ühiskonna kulul kohustusliku põhihariduse, soovi korral ka riikliku
gümnaasiumi- või kutsehariduse;
– pööratakse erilist tähelepanu õppekavade arendamisele.

Kutseõppe ajakohastamine

Kui inimesel on hästi omandatud ja ühiskonnale vajalikud tööoskused, tunneb ta end
kindlana. Eesti kutseharidussüsteemi uuendamine on küll hoogustunud, kuid ei vasta veel elu nõuetele.
Kui valite Reformierakonna, siis:
– käivitatakse koos omavalitsuste ja erasektori tööandjatega kutsehariduse põhjalik
ümberkorraldamine.

Kõrgharidus kvaliteetseks

Kõrgharidus vajab Eestis korrastamist. Tuleb tagada nii akadeemilise kui rakendusliku kõrghariduse hea tase ning rahvusvaheline konkurentsivõime. Õppelaenude ja riiklike stipendiumide süsteem tuleb muuta oluliselt tõhusamaks, nii et noor inimene suudaks teha oma elu tähtsaima investeeringu – investeeringu haridusse.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– luuakse eeldused erakapitali laiemaks kaasamiseks ülikoolide ja teiste kõrgkooliderahastamisse;
– jätkatakse meie rahvuslikes huvides tegutsevate õppeasutuste kinnisvara ja infrastruktuuri rajamise projektide riiklikku toetamist;
– muudetakse õppelaenusüsteemi selliselt, et üliõpilane saaks seda kasutada õppemaksumaksmiseks, kusjuures riik võtab laenuriskid osaliselt enda kanda;
– seatakse sisse riiklikud stipendiumid võimekatele ja õppida soovivatele üliõpilastele.

Kaasaegse teaduse saavutustele orienteeritud majandusareng

Majanduse arengut pärsib vähene side teadus- ja arendustegevusega. On paratamatus, et meil tuleb ümber orienteeruda kõrgtehnoloogiat kasutavale teadusmahukale tootmisele. Erasektor ei suuda selles valdkonnas piisavalt vahendeid leida, seetõttu peab riigi roll suurem olema. Peame taotlema Eestile suuremaid toetusi ka Euroopa Liidu fondidest. Prioriteetsed alad on infotehnoloogia, biomeditsiin, geenitehnoloogia ja materjalitehnoloogia. Rahvusteadusi saame arendada üksnes meie ise. Teadustöö keskusteks peavad olema ülikoolid. Ülikoolid peavad suutma täita nii era- kui avaliku sektori tellimusi nii fundamentaal- kui ka rakenduslikeks uuringuteks. Teadustöö tingimused peavad võimaldama Eesti tippteadlastel teha tööd Eestis.
Reformierakonna eesmärgiks on teaduse ja teadusmahuka tootmise eelisarendamine.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– suureneb järjekindlalt teadus- ja arendustegevuse osa sisemajanduse kogutoodangust;
– riik töötab välja rahvusteaduste toetamise põhimõtted;
– riik kujundab välja rahvuslike humanitaarteaduste arenguks vajaliku riikliku tellimuse ja selle finantseerimise.

Eesti majanduspoliitika on end tõestanud

Rahva heaolu pidev kasv, Eesti rahvusvaheline tuntus ja hea maine on saavutatud tänu meie radikaalsele ja uuendusmeelsele majanduspoliitikale. Peame säilitama oma eelised, tõestama ja kaitsma oma liberaalse majandusmudeli paremust ka Euroopa Liidus olles. Meil tuleb seista kaubandus-, investeerimis- ja konkurentsivabaduse eest, et majandus areneks ja oleks tõhus.

Tulumaksu alandamisega üks kuupalk lisaks

Ettevõtete investeeringutelt tulumaksu kaotamine on end õigustanud, käes on aeg vähendada ka üksikisiku tulumaksu. Maksud peavad olema õiglased ja neid tuleb korjata vaid nii palju, kui on hädavajalik meie rahvuslike huvide kaitsmiseks. Tulu teenimist ei tohi maksustada kõrgemalt kui tarbimist.
Riigi kulude kasv peab olema väiksem kui majanduskasv. Majanduskeskkond peab soosima head töötegijat.
Reformierakonna eesmärk on säilitada lihtne, ühetaoline ja õiglane maksusüsteem ning alandada üksikisiku tulumaks 20%-le.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– tulumaksumäär alaneb 20%le, selle tulemusena saab iga töötav inimene aastas ligikaudu
ühe kuupalga lisaks;
– maksusüsteem jääb stabiilseks, astmeliselt kasvavat tulumaksu ei kehtestata;
– riigieelarve on tasakaalus.

Uued töökohad ja palgatõus

Reformierakonna valitsemise ajal on tööpuudus rohkem kui kolmandiku võrra vähenenud. Selle on suures osas põhjustanud investeeringute tulumaksuvabastus, mis on suurendanud ettevõtete konkurentsivõimet. Rahvusvahelise konkurentsivõime suurenemine, töösuhete korrastatus ja madal maksukoormus tõstab palku ja vähendab tööpuudust. Peame taotlema Euroopa tööturu avanemist oma kodanikele ning võimaldama heade spetsialistide värbamist ka välismaalt.
Reformierakond soovib arendada sellist majanduskeskkonda, mis soosib investeeringuid töökohtadesse. On tarvis luua tõhusalt toimivad õigusaktid, mille kohaselt on võimalik vähendada tööpuudust.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– jätkub tööpuuduse langus ning palkade tõus;
– töötutele tagatakse pigem töö kui abiraha.

Kultuuri järjepidevus

Meie edu põhineb meie ajaloolisel mälul. Meie rahvuslik omapära elab meie keeles ja kultuuris. Eesti vajab sellist kultuurikeskkonda, mis toetaks ja väärtustaks loojat, mitte üksnes institutsioone. Institutsioone ja asjaajamist on vaja vaid sel määral, et tagada inimeste eneseteostuse vabadus. See põhimõte kehtib nii kultuuri kui spordi vallas. Institutsioonid, kes saavad oma vahendid maksudest, peavad olema avalikkuse kontrolli all vältimaks võimalikke kuritarvitusi.
Reformierakonna eesmärgiks on meie rahvusliku mälu, kogemuse ja kultuuripärandi talletamine ning selle igaühele kättesaadavaks tegemine.

Rahvuslik mälu

Rahvuslik mälu on see, millele toetudes ületame kriitilised olukorrad. Eesti kultuurilise, poliitilise ja majandusliku ajaloo materjalid peavad olema hästi hoitud ja rahvale
kättesaadavad.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– valmistatakse ette riiklik programm rahvusliku mäluvaramu talletamiseks moodsatel
infokandjatel;
– käivitatakse eesti kirjandus- ja muusikaklassika järjepidev taaskirjastamine;
– toetatakse eesti arhitektuuripärandi, eriti aga unikaalse kiriku- ja mõisaarhitektuuri säilitamist ja kasutamist;
– toetatakse rahvusliku ajalooteaduse, etnograafia, muinsuskaitse ja eesti keele arendamist, õpetamist ja propageerimist;
– luuakse ühtne rahvusringhääling ja määratakse seadusega selle ülesanded ja missioon.

Kultuur kõigile

Oleme kandnud hoolt, et raamatukogud, rahvamajad, muuseumid, tervisekeskused jms saaksid ajakohasteks ja mugavateks paikadeks, kuhu iga inimene tahaks tulla. Tahame teha korda kultuurikeskused ning kanda hoolt, et igas suuremas asulas oleks spordihall, ujula, staadion ning suusa- ja jooksurajad. Seisame selle eest, et laieneks juurdepääs kultuurisaavutustele.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– jätkub kultuurikeskuste uuendamine ja tervisekeskuste rajamine;
– paranevad rahvaraamatukogude võimalused hankida kirjandust;
– motiveeritakse teatreid ja kontserdiasutusi, et kergendada laste ja maainimeste juurdepääsu kõrgkultuurile.

Sport muudab inimese teotahteliseks

Füüsiliselt terve inimene on aktiivne ja teotahteline. Toetame ujulate, staadionide ja spordihoonete ehitamise jätkamist. Toetame Eesti Spordikongressi kolmelainelise investeerimise ideed spordikeskuste rajamiseks üle kogu Eesti.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– jätkub aastaringselt kasutatavate piirkondlike tervisespordikeskuste väljaarendamine
kõigis maakondades;
– suurendatakse rahaeraldisi noortespordile.

Eesti maailma, maailm Eestisse

Eestlane jääb eestlaseks ka eurooplasena. Uued võimalused ja väljakutsed annavad meile
uue tõuke oma emakeele ja kultuuri edasiarendamiseks ning elavaks suhtlemiseks kogu maailmaga.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– tugevdatakse eesti keele ja kultuuri õpetamist;
– toetatakse eesti kultuuri tutvustamist välismaal;
– Eesti lülitub aktiivsemalt rahvusvahelistesse kultuuriprogrammidesse.

Terviklik Eesti

Eestis elab kõrvuti eestlastega ka teisi keeli kõnelevaid inimesi. Nende lõimumine põlisrahvaga ühiseid huve ja eesmärke järgivaks ühiskonnaks on edenenud. See protsess peab jätkuma. Samal ajal ei tohi väheneda inimeste võimalused õppida tundma ja edendada oma rahvuskultuuri.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– valite ühiskonna, kus eesti kultuuri arengu kõrval on tagatud ka vähemusrahvuste
kultuuri edenemine;
– ergutatakse ka edaspidi mitte-eestlasi õppima riigikeelt.

Inimestel peab olema turvatunne

Kuritegevust ei saa täielikult välja juurida, täisleppimatuse printsiipi ei saa kehtestada kampaania korras. Seetõttu vajab edasiarendamist elanike ja nende ühenduste ning politsei, prokuratuuri, kohtute ja karistusasutuste koostöö. Eesti politseist peab saama inimeste sõber ja kurjategijate hirm. Politsei peab vastutama turvavõrgustiku loomise eest politsei, abipolitsei, omavalitsuste, kodanikeorganisatsioonide ja turvafirmade vahel.
Meie tagame korrakaitsestruktuuride professionaalsuse pideva suurenemise ning selle kaudu tõhusa kaitse õigusrikkumiste vastu..
Reformierakonna eesmärgiks on turvalisuse suurendamine, turvavõrgustiku loomine.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– jätkub sihikindel kuritegevuse ennetussüsteemi loomine;
– tõkestatakse narkomaania ja AIDS-i epideemia levik;
– tööhõive ja isiksuse arendamisega hoitakse ära kuritegevust sigitavat tegevusetust;
– arendatakse välja kaasaja tehnilisi vahendeid kasutav ühtne riiklik politseisüsteem, mis on võimeline tegema koostööd kõigi demokraatlike riikide politseistruktuuridega;
– karm karistus tabab vääramatult igaüht, kes selle on ära teeninud.

Riik ja kodanik

Kodanikuks saamise eelduseks peab jääma Eesti olude ja eesti keele tundmine.
Põhiseaduses on fikseeritud ühiskondlik kokkulepe demokraatliku kodanikeriigi loomiseks ja arendamiseks. Riik saab kodaniku otsustus- ja tegevusvabadust piirata üksnes kodanike endi vabaduste tagamiseks.
Riigi huvid ei saa igapäevases asjaajamises lahkneda kodaniku huvidest. Riik peab teenima kodanikku liigse bürokraatiata ja inimlikult. Riigiametnik on avalik teenindaja, kelle käitumiskultuurist sõltub kodaniku hingerahu. Kodanik peab saama suhelda riigiasutustega võimalikult mugavalt.
Riigi kohus on luua kodanikule võimalused tema vara kaitsmiseks ja kasvatamiseks.
Kodanik peab olema varalistes suhetes kaitstud kadeduse, kiusamise ja riigiasutuste meelevalla eest.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– riiklust arendatakse kodaniku austamise vaimus – riigile jääb seejuures viisaka
teenindaja osa;
– riik soodustab vaba ja otsustuskindla kodanikkonna arengut.

Demokraatiale ja õigusriigile pole alternatiivi

Parlamentaarse otsustusprotsessi selgus ja läbipaistvus on osa heast haldusest, s.o ühest kodaniku põhiõigusest. Üleriigiliste eesmärkide saavutamiseks tuleb otsustusprotsessis arvestada kohalike huvidega. Kohalike huvide kahjustamine üldise eesmärgi taotlemisel tuleb korvata. Mõistlik kohalik huvi on tähtsam kui keskvõimu otsustus. Reformierakond soovib, et omavalitsused muutuksid vabade inimeste igapäevaelu korraldajateks. Eesti riigiõiguslik süsteem peab muutuma lihtsamaks ja tõhusamaks.
Reformierakonna eesmärgiks on demokraatia ja õiguskultuuri areng ning kohalike omavalitsuste õiguste ja kohustuste suurendamine.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– iga kodaniku sõnal on kaal ja seda arvestatakse avalike asjade otsustamisel;
– õigus heale haldusele muutub iga kodaniku põhiõiguseks;
– riigi keskvõim arvestab iga paikkonna põhjendatud huvidega ja kompenseerib nende huvide kahjustamise;
– kohalike omavalitsuste valitsemisperiood pikeneb seniselt kolmelt aastalt neljale aastale;
– Eesti president valitakse edaspidi otsevalimistel.

Kodakondsus- ja keelepoliitika järjepidevus

Kehtivaid seadusi, mis on aluseks riigi kodakondsus- ja keelepoliitikale, ei ole vaja muuta. Samas on vaja oluliselt parandada nende asutuste tööd, kes neid seadusi rakendavad, ja vältida põhjendamatuid bürokraatlikke tõkkeid Eesti kodakondsuse saamisel. Kodakondsuse andmine isikutele, kes ei soovi võtta endale kohustusi Eesti riigi ees, ei lahenda nende sotsiaal-majanduslikke probleeme. Need probleemid tuleb lahendada toimiva majanduspoliitika kaudu.
Reformierakonna eesmärgiks on eesti keele oskuse nõude kaitsmine kodakondsuse saamise alusena ja kodakondsuseta isikute arvu vähendamine bürokraatlikest takistustest hoidumise kaudu.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– kodakondsus- ja keelepoliitika põhimõtteid ei muudeta.

Liikumine kodanikuühiskonna poole

Liigume ühiskonna poole, kus suur osa kodanike ühistegevusest toimub kolmanda sektori kaudu. Lastesõbralikud ettevõtmised, naabrivalve, spordiklubid, heategevus, kultuuriüritused – need on vaid mõned näited algatustest, millele riik peab tuge pakkuma. Maksukoormuse alandamine suurendab ka üksikisikute ja ettevõtete võimalusi neid algatusi rahaliselt toetada.
Reformierakond on ja jääb Eesti kodanikuühiskonna arengu tagajaks.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– korrastatakse kodanike ja riigi suhted;
– toetatakse kolmanda sektori algatusi ja piirkondlikku tugivõrgustikku;
– seadusloomes arvestatakse kodanikualgatusega tegelevate organisatsioonide soovitusi.

Tervis on väärtus

Tervist ei ole seni küllaldaselt väärtustatud. Terved eluviisid ja haiguste ennetamine on olnud raviprobleemidega võrreldes tagaplaanil. Eelarve planeerimisel tuleb enam arvestada kuludega, mida tuleb teha haiguste ennetamiseks. Inimestele tuleb luua rohkem vaba aja veetmise võimalusi ning pakkuda teadmisi tervislike eluviiside kohta juba
koolis.
Hoolitsus emade ja laste eest jäägu tervishoiu prioriteediks.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– tähtsustatakse enam terveid eluviise ja haiguste ennetamist;
– tagatakse kvaliteetse arstiabi kättesaadavus;
– koostatakse hooldus- ja pikaravi arengukava ning määratakse riigi ja omavalitsuste roll selles;
– riik osaleb haiglatele kõrgtehnoloogilise aparatuuri soetamises ja haiglahoonetesse investeerimises.

Tuleb toetada nõrgemaid

Arenev majandus ning töökohtade olemasolu – need on peamised abinõud, mis tagavad kodanike toimetuleku. Mõistlik majanduspoliitika on ühtlasi tõhusaim sotsiaalpoliitika. Riik peab hoolima inimestest, kes oma eluga ise toime ei tule. Tuleb hoiduda laustoetamisest printsiibil „kõigile võrdselt – olgugi, et vähe”. Toetused tuleb suunata tegelikele abivajajatele. Raskustes olijaile tuleb pakkuda muid lahendusi. Abirahast enam tuleb pakkuda nõustamist ja koolitust. Pensionisüsteemi peab kaitsma selliste muudatuste eest, mis hävitaksid selle jätkusuutlikkuse ning petaksid maksumaksja põhjendatud
ootusi.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– elatustase tõuseb teenimisvõimaluste avardumise kaudu;
– eelistatakse meetmeid, mis avardavad aktiivsete inimeste võimalusi tööd leida;
– toetused suunatakse tegelikele abivajajatele.

Piirkondlik areng ühtlasemaks

Eesti ühtlasema arengu tagamiseks on tarvis tähtsustada maaelu probleemid. On vaja luua sellised tingimused, et traditsioonilise põllumajanduse kõrvale tekiks rohkem alternatiivseid majanduslikke ettevõtmisi. Euroopa Liiduga ühinemisel on Eesti põllumajanduse jaoks kõige tähtsam saavutada tootmisõigused ja võrdsed turutingimused. Kohalike eelarvete osatähtsus peab suurenema. Selle üle, kui palju investeerida haridusse, lasteasutustesse, kultuuri- ja spordirajatistesse, peavad otsustama kohalikud omavalitsused. Paremate võimaluste loomiseks tuleb teha panus infrastruktuurile, tööjõu väljaõpetamisele ja ettevõtjate tööturutoetusele. Oluliselt tuleb parandada kohalikke teeolusid.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– väärtustame elu maal;
– maamajandus muutub mitmekülgsemaks;
– oluliselt elavneb teedeehitus.

Loodushoid ja puhas elukeskkond

Keskkonna säästlik kasutamine on selle sajandi suurim väljakutse inimkonnale. Inimese üks põhiõigusi on elada puhtas looduskeskkonnas. Puhas õhk ja vesi, risustamata maastik, vaikus ja mitmekesine loodus on hindamatud väärtused, mis tuleb majandustegevust arendades ja hüvesid tarbides säilitada. See, kes koormab enam looduskeskkonda, peab ka rohkem panustama selle säilitamisse ja taastamisse. Eestil on eeldusi olla edukas inimese elukvaliteedi parandamises ning inimtegevusega tekitatud kahju korvamises. Keskkonnateadvus peab algama kodust ja koolist. Roheline mõtteviis peab kajastuma meie tarbimiskultuuris.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– tagatakse puhta looduskeskkonna säilimine;
– toetatakse loodushariduskeskuste loomist igasse maakonda;
– tagatakse tõhusam järelevalve keskkonnanõuete järgimise üle;
– soodustatakse keskkonnasäästlikku tootmist ja tarbimist.

Väikeriik vajab koostööd

Väikeriigina sõltub Eesti areng ja julgeolek suuresti meie välispoliitika edust ja rahvuslike huvide eest seismisest. Eesti peab säilitama oma edumeelse majandusmudeli, et saavutada maksimum Läänemere-äärse piirkonna võimalikust majanduskasvust. Põhjamaade koostöö avab meile oluliselt suuremad võimalused osaleda rahvusvahelises konkurentsis. Eesti taotleb heanaaberlikke, vastastikusel partnerlusel ja võrdõiguslikkusel põhinevate suhete edasiarendamist kõigi naaberriikidega. Riik peab aktiivselt kaitsma Eesti majandushuve välisturgudel ja looma tingimusi kaubanduse arenguks. Reformierakonna eesmärgiks on Eesti heaolu ja rahvusvahelist prestiiži kasvatav välispoliitika.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– riik ajab aktiivset kaubanduspoliitikat ja toetab Eesti ettevõtete ekspordivõime arengut;
– välissuhetes peetakse prioriteetseks lähenemist Põhjamaade kultuuri- ja majandusruumile.

Euroopa Liiduga liitumise toetamine

Toetame liitumist Euroopa Liiduga. Peame oluliseks, et kogu liitumisprotsess toimuks avalikkusele jälgitaval ja arusaadaval viisil. Euroopa Liiduga liitumise küsimuse otsustamisel tuleb lähtuda rahvahääletuse tulemustest. Soovime, et septembris toimuv rahvahääletus annaks Euroopa Liiduga liitumisele rahva üheselt mõistetava toetuse. Iga Eesti elanik peab saama otsustamiseks piisavat teavet Euroopa Liidu liikmelisuse kohta. Valitsuse kohus on ausalt selgitada kõike, mis Euroopa Liiduga seondub. Eestil on pakkuda Euroopale kogemus liberaalse majandusmudeli eelistest. Seisame maksimaalset iseotsustamist võimaldava arengu eest Euroopa Liidus ega toeta otsustamise tsentraliseerimist. Soovime eurobürokraatia piiramist.

Kui valite Reformierakonna, siis:

– Euroopa Liiduga liitumisel seistakse Eesti rahvuslike huvide, eriti kultuuri ning
sõltumatu maksu- ja sotsiaalpoliitika säilimise eest;
– Eesti võtab Euroopa Liidus aktiivselt osa Liidu tuleviku kujundamisel.

Riigikaitse professionaalseks

Meie riigikaitse peasuund on koostöö arendamine NATOga. Kaitsekoostööna näeme Eesti osa spetsialiseeritud üksuste loomises. Peame vajalikuks professionaalsete sõjaväelaste osa suurenemist kaitseväes. Hindame kodaniku valikuvabadust ning õigust saada ka väeteenistuses oleku ajal oma töö eest õiglast tasu. Ajateenistus peab olema lühike ja tõhus ning seotud reservteenistusega ja osalemisega Kaitseliidu tegevuses.

Kui Te annate hääle Reformierakonnale, siis:
– suureneb professionaalidest sõjaväelaste osa kaitseväes;
– jätkub Eesti ühinemine NATO struktuuridega.
***
REFORMIERAKOND EI SOOVI VALIMISTEL SAAVUTADA VÕIMU INIMESTE ÜLE. VABADUS TEEB EESTI ELU PAREMAKS.

VALI PAREM TULEVIK!

Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt