Eesti Reformierakonna eesmärgiks on Eestis jõuka kodanikuühiskonna kujundamine inimeste vaba loomevõime rakendamise teel.

Reformierakond viib Eestis ellu Euroopa liberaalse demokraatia veendumusi ja traditsioone ning soovib anda oma panuse liberaaldemokraatlikku liikumisse kogu maailmas. Meie taotlus on ühendada Eesti elanikke nende püüdlustes parandada oma elujärge ning luua majandusarengu kaudu alus jõukale ja stabiilselt toimivale ühiskonnale.

Inimene peab olema vaba oma valikutes ja valmis vastutama oma tegude eest. Soodne keskkond ettevõtlike ja otsustusvõimeliste inimeste eneseteostuseks annab võimaluse toetada ka neid, kes vajavad abi. Reformierakond pooldab liberaalset ühiskonnakorraldust, mis rajaneb vabaduse ja humanismi põhimõtetel.

Reformierakonna programm on vastu võetud 15.05.2005 Eesti Reformierakonna Üldkogul. Lae alla programmi .pdf fail.

Loe Riigikogu valimised 2023 valimisprogrammi

Majandus- ja rahanduspoliitika

Reformierakond peab turgu ja konkurentsi majanduse kõige tõhusamaks suunajaks ning pooldab riigivõimu võimalikult väikest sekkumist majandusellu. Riigi ülesanne on soodsa majanduskeskkonna loomine, makromajandusliku stabiilsuse hoidmine ja vaba konkurentsi tagava õiguskeskkonna kujundamine. Nähes majandusvabaduse üht ühiskonnaarengu põhieeldust, hindame õigeks ja jätkamist väärivaks Eesti taasiseseisvumisel valitud suunda majanduspoliitikas.

Liberaalne majanduspoliitika loob ühiskonnaliikmeile võrdsed võimalused, rakendab inimeste loovuse ja initsiatiivi ning tagab suurima võimaliku heaolu. Üldise jõukuse kasv on eeldus ka keskkonnasäästlikele uuendustele tehnoloogiates ja tootmise korraldamises ning tulemuslikule sotsiaalpoliitikale.

Rikkuse loomist ja ettevõtlikkust peab väärtustama ning inimesele tuleb tagada õigus kasutada oma võimeid vabalt ja loovalt. Tuleb kujundada motiveerivad tingimused ettevõtluse alustamiseks.

Liberaalse majanduspoliitika põhiprintsiipidena kaitseme:

  • vaba konkurentsi;
  • majanduse avatust ja kaubanduspiirangute vältimist;
  • ühetaolisusele ja proportsionaalsusele tuginevat maksusüsteemi;
  • madalat maksukoormust;
  • tööjõuturu paindlikkust;
  • valuuta stabiilsust;
  • riigieelarve tasakaalu;
  • eraomandi puutumatust.

Peame oluliseks vältida konkurentsi kahjustavaid erisusi, subsiidiume ning soodusrežiime. Seisame Euroopa Liidu siseturu põhjaliku reformimise eest turgude avamise ning reguleerimise vähendamise suunas.

Reformierakond seisab tollimaksude, kvootide ning muude kaubanduspiirangute vastu, sest need toovad kaasa hinnatõusu, tarbija valikuvabaduse vähenemise, innovatsiooni ja arengu aeglustumise.

Eesti majanduse kriitilisemaid muresid on saavutada tööjõu ettevalmistuse vastavus vajadustele ning tööturu suurem paindlikkus. Uute töökohtade loomiseks vajab tööandja kindlust, et ebatõhusate töökohtade kaotamine ning sobimatute töötajate vabastamine ei ole ülejõu käivalt raske ning et värbamine ei too kaasa suuri koormisi. Võõrtööjõu rakendamisel tuleb arvestada sellega kaasnevaid sotsiaalseid pingeid, kuid see ei tohi sünnitada ebatolerantsust ega ülemääraseid piiranguid kvalifitseeritud tööjõu värbamisel.

Reformierakonna maksupoliitika lähtekohaks on maksusüsteemi stabiilsus, lihtsus, läbipaistvus ja võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuv ühetaolisus. Peame õigeks maksustada pigem tarbimist kui tulusid, samuti keskkonnale ja inimestele tekitatavat kahju. Me ei poolda maksuerisusi majandus- ega sotsiaalpoliitilise meetmena, kuna see on ebatõhus ja kulukas.

Reformierakond taotleb Eesti maksukoormuse alandamist ning eelarvepoliitika konservatiivsust. Lubamatu on hetkehüvede nimel koguda võlakoormat tulevaste põlvkondade õlgadele. Eelarvekulude planeerimine peab olema pikaajaline ning avaliku sektori kulutused range kontrolli all.

Riigi osalust ettevõtetes aktsepteerime vaid üldtunnustatud strateegilistest huvidest lähtuvatel erandjuhtudel ning konkurentsieelduste puudumisel.

Reformierakond toetab valuuta stabiilsust hoidvat rahapoliitikat.

Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt