Eesti Reformierakonna eesmärgiks on Eestis jõuka kodanikuühiskonna kujundamine inimeste vaba loomevõime rakendamise teel.

Reformierakond viib Eestis ellu Euroopa liberaalse demokraatia veendumusi ja traditsioone ning soovib anda oma panuse liberaaldemokraatlikku liikumisse kogu maailmas. Meie taotlus on ühendada Eesti elanikke nende püüdlustes parandada oma elujärge ning luua majandusarengu kaudu alus jõukale ja stabiilselt toimivale ühiskonnale.

Inimene peab olema vaba oma valikutes ja valmis vastutama oma tegude eest. Soodne keskkond ettevõtlike ja otsustusvõimeliste inimeste eneseteostuseks annab võimaluse toetada ka neid, kes vajavad abi. Reformierakond pooldab liberaalset ühiskonnakorraldust, mis rajaneb vabaduse ja humanismi põhimõtetel.

Reformierakonna programm on vastu võetud 15.05.2005 Eesti Reformierakonna Üldkogul. Lae alla programmi .pdf fail.

Loe Riigikogu valimised 2023 valimisprogrammi

Haridus ja teadus

Hea haridus avab inimesele tee oma sünnipäraste eelduste parimaks kasutamiseks nii enda kui kogu ühiskonna huvides. Riigi seisukohast on stabiilsetel alustel toimiv haridussüsteem ja sellel põhinev teadus- ning arendustegevus Eesti konkurentsivõime kindlaimaks tagatiseks.

Igaühel peab olema võimalus omandada oma vajadustele ja annetele vastav kvaliteetne haridus. Inimeste loomingulisust ja elukestvat arengut toetab avatud hariduskeskkond.

Riigi tähelepanu peab olema haridussüsteemi sidususel, et see suudaks vastu tulla elukestva õppe nõudmistele, adekvaatselt reageerida tööturu vajadustele ja tagada teadus- ning arendustegevuse järjepidevus.

Riik ja omavalitsus tagavad igale soovijale tasuta alushariduse. Toetada tuleb ka alternatiivseid võimalusi: koduõpe, erakoolid ja -lasteaiad.

Põhiharidus kui kohustuslik haridusmiinimum peab olema tasuta ja kättesaadav võimalikult kodu lähedal. Põhiharidus peaks olema senisest enam diferentseeritud, et arvestada laste erinevaid eeldusi. Eelkutseõppe teemad tuleb lisada põhihariduse õppekavadesse. Põhikoolist väljalangejate arvu vähendamiseks tuleb luua üldhariduskoolides tugisüsteemid.

Peame õigeks gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste spetsialiseerumist ja neile riikliku õppekava täitmise raames maksimaalse tegevusvabaduse andmist. Gümnaasiumi- ja kutsekeskharidust tuleb korraldada kui tervikut. Reformierakond peab oluliseks õpilasete valikuvabaduse suurendamist keskhariduses. Selleks toetame kohustuslike õppeainete arvu ja mahu vähendamist.

Kvaliteetse gümnaasiumi- ja kutsehariduse andmiseks peavad riik ja kohalikud omavalitsused looma optimaalse koolivõrgu ja koolitranspordi võimalused. Põhikoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide rahastamine toimugu pearahasüsteemi alusel, kus sisalduvad vahendid ka investeeringuteks.

Tuleb luua tingimused erasektori oluliselt suuremaks kaasamiseks kutsehariduse ajakohastamisse.

Reformierakond peab oluliseks huvi- ja üldhariduse tihedamat integreerimist. Peame äärmiselt vajalikuks õpetajakoolituse kaasajastamist.

Erivajadustega laste õpetamisel toetame kaasava hariduse põhimõtete rakendamist.

Kõiki koole koheldakse võrdselt sõltumata nende omandivormist. Iga koolil peab olema riiklik koolitusluba.

Täiend- ja ümberõppe võimalused tuleb muuta üldiselt kättesaadavaks. Reformierakond peab oluliseks e-õppe võimaluste avardamist elukestvas õppes.

Hariduse kvaliteet ei tohi sõltuda kooli õppekeelest. Muukeelsed koolid peavad tagama hea eesti keele oskuse, mis eeldab pedagoogide sihipärast ettevalmistamist.

Globaliseeruval kõrghariduse maastikul tuleb kindlustada eestikeelse kõrghariduse jätkumine. Eesti kõrghariduse kvaliteet peab olema Euroopa Liidu ülikoolidega võrreldaval tasemel ja võimaldama akadeemilist koostööd. Ülikoole tuleb perioodiliselt akrediteerida nii õppesuunapõhiselt kui institutsionaalselt.

Ühelgi andekal noorel ei tohi jääda kõrgharidus omandamata majanduslikel põhjustel. Reformierakond soovib kõrghariduse kättesaadavuse tagamiseks paralleelselt stipendiumide ja õppelaenude garanteerimisega välja arendada haridusosakute ja hariduskapitali süsteemi.

Eesti vajab nii tipptasemel alusteadust kui järjest suuremal määral rakendusteaduslikke uuringuid ja nendel põhinevat arendustegevust. Oluline on keskenduda Eesti arengut ja rahvusvahelist konkurentsivõimet tagavatele võtmevaldkondadele (biomeditsiin, materjaliuuringud, informaatika) ning eestluse identiteeti põhistavatele rahvusteadustele. Vajalik on rakendusuuringute tulemuslikkuse tagamine strateegiliselt tähtsates suundades. Eesti teaduse edasise arengu olulise tegurina näeme tihedat lõimumist Euroopa Liidu ja NATO teadusorganisatsioonidega.

Saabuva globaalse tooraine- ja kütusekriisi tingimustes on edu pandiks üleminek säästlikele innovaatilistele tehnoloogiatele (nanotehnoloogia, alternatiivenergeetika, jäätmevabad tööstuslikud tehnoloogiad).

Peame väga oluliseks kaasa aidata rahvusliku intellektuaalomandi tekkele tehnoloogilistes võtmevaldkondades. Ettevõtete tehnoloogilise ümberkujundamise ning uute tipptehnoloogiliste ettevõtete tekkimise vältimatuks eelduseks on hästitoimiva innovatsiooni tugistruktuuri (tehnoloogia- ja tööstuspargid, tehnoloogia arenduskeskused) väljaarendamine.

Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt