Reformierakonna blogi: EESMÄRK 1

Arvamus
|
20.11.2014

Eestile maailmamajanduses soodsama koha võitmine, maailmaturule kallimate kaupade ja teenuste pakkumine

Printimiseks lae PDF versioon http://www.reform.ee/sites/default/files/REFORMIERAKOND_MAJANDUSPROGRAMM_AVALIKUKS_ARUTELUKS.pdf

A VÄÄRTUSHINNANGUD: INNOVATSIOON JA RAHVUSVAHELISTUMINE

Reformierakond:

 • näeb Eesti uue kasvu alust Eesti ettevõtete suuremas orienteerituses maailmaturule ja Eesti ettevõtetele kuuluvate intellektuaalsete õiguste mitmekordistumises ning julgustab ettevõtjaid olema ambitsioonikad ja innovatiivsed
 • tegutseb aktiivselt liberaalsete põhiväärtuste — vabaduste, demokraatia ja inimõiguste — kaitsmisel ja edendamisel nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka väljaspool ELi piire. Reformierakond eitab majanduslikku protektsionismi mistahes vormides
 • tagab konkurentsivõimet ja tööhõivet toetava lihtsa maksukeskkonna, mis koormab inimesi ja ettevõtteid võimalikult vähe. Soov kulutada ja osutada avalikke teenuseid ei saa olla uute maksude kehtestamise või olevasolevate maksude tõstmise põhjenduseks — eelarvest tehtavad kulutused peavad suurendama, mitte pärssima majanduslikku aktiivsust
 • uute õigusaktide kehtestamisel või olemasolevate muutmisel tuleb eelkõige hinnata selle mõju Eesti konkurentsivõimele
 • võtab selge suuna Eesti ja Soome majandusruumide ühendamisele
 • väärtustab inimeste mobiilsust — valmisolekut tööturul parema töö leidmiseks elukohta vahetada

B ÕIGUSPOLIITILISED SAMMUD

Reformierakond:

 • reformib siseriiklikud ettevõtluse toetamise reeglid (EAS, Arengufond, Kredex), et välistada toetuste konkurentsi kahjustav toime siseturul ja keskendada riigi tugi välisturgudel tegutsevate ettevõtete toote- ja teenusedisaini, tehnoloogiahüppe, turunduse ning muu ekspordivõimekuse suurendamisele, samuti tehnoloogilist innovatsiooni kandvatele idufirmadele
 • töötab välja riigi maavarade kasutamise pikaajalise strateegia, mis annab ettevõtjatele investeerimisjulguse ja loob majandusele täiendava kasvueelduse

C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD

Reformierakond:

 • fokuseerib Euroopa Liidu tõukefondide toetused arendustegevuse toetamisele eesmärgiga suunata ettevõtted tegema tehnoloogiainvesteeringuid ja tegelema tootearendusega
 • loob täiendavad motivaatorid erakapitali kaasamiseks teadus- ja arendustegevuse rahastamisse, arvestades Euroopa riikide parimat kogemust ning seab sihiks jõuda teadus- ja arendustegevuse rahastamisel 3%ni SKTst
 • suurendab teaduse rahastust rakendusuuringutele
 • algatab arvestatava auhinnafondiga ideekonkursid Eesti teadlastele ja ettevõtjatele ärilahenduste leidmiseks milleniumiprobleemidele (globaalne rahvastiku kasv, vananemine, kliimamuutused ja migratsioon, ressursidefitsiit, ebavõrdsus jmt)
 • soosib riigiasutuste ja riigiettevõtete osalemist Eesti päritolu tehnoloogilise innovatsiooni praktilisel edendamisel pilootprojektide harjutusväljakutena
 • arendab koostöös ülikoolide ja ettevõtetega toetusmeetme patentide vormistamiseks ja kommertsialiseerimiseks
 • soosib Eesti kõrgharidus- ja teaduskeskuste sügavamat rahvusvahelistumist ja tihedamat omavahelist ning rahvusvahelist teaduskoostööd; soosib välisinvestorite kaasamist T&A arengusse (ülikoolid, praktikabaasid)
 • soosib suurema lisandväärtusega majandusele üleminekut toetavat teadmiste ja oskuste importi, muuhulgas arendab välja meetme välisõppejõudude ja ettevõtjate kaasamiseks ülikoolide õppeprogrammidesse
 • seab sihiks kohalike ressursside tootlikkuma kasutamise olulise kasvu, esmajärjekorras kohaliku toorme säästlikuma ja efektiivsema kasutamise. Peab õigeks riigile kuuluvate toormeressursside jaotamisel võtta arvesse ka töötlemistehnoloogia tõhusust ja ressursikasutuse (energia, keskkond, finantsid) säästlikkust
 • töötab välja ja rakendab strateegia Eesti globaalseks turundamiseks ajude, investeeringute, töökohtade ja turismi sihtkohana
 • toetab aktiivselt Eesti ettevõtjate tegevust välisturgudel ja kaubavahetust lihtsustavate ning Eesti ettevõtjate investeeringuid kaitsvate lepingute sõlmimist
 • arendab välja globaalse EESTI-võrgustiku, millesse kuuluvad Eesti välisesindused, aukonsulid-ärisaadikud, välismaal elavad ja töötavad kaasmaalased ning Eesti sõbrad ja nende täna tegutsevad ühendused
 • toetab üleilmalise leviku potentsiaaliga omamaise kultuuriloomingu rahvusvahelist väljaandmist ja turundamist
 • töötab välja tervikliku e-riigi lahenduste turundamise ja ekspordi strateegia
 • toetab e-arvete süsteemi kasutuselevõttu, mis muudab arveldusprotsessi kiiremaks.
 • seab sihiks Eesti kujunemise maailma e-majanduse püsivaks liidriks ja tipptasemel tegutsemiskeskkonnaks infotehnoloogiarakendusi arendavatele ettevõtetele (vt lähemalt ptk e-Eesti)
 • viib ellu avatud residentsuse programmi ehk programmi “10 miljonit” e-kodanikku ning arendab järjepidevalt e-kodanike tarbeks mõeldud teenuseid
 • valmistab korralikult ette (ennekõike personali ja taristu) ja viib sisukalt läbi mainekujunduslikult olulise Eesti EL-eesistumise aastal 2018 ühendades selle Eesti Vabariigi 100-nda juubeli tähistamisega

EESMÄRK 1 was originally published in Reformierakonna programmi arutelu: Sissetulekute ja jõukuse kasvatamise strateegia. on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt