Laine Jänes: kunst elada kunstist (Eesti Päevaleht)

Arvamus
|
18.03.2009

Hil­ju­ti kir­ja­ni­ke lii­dult kol­me­le mi­nist­ri­le kir­ja­ni­ke sot­siaal­se­te ta­ga­tis­te pa­re­maks kor­ral­da­mi­seks esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud te­ki­ta­sid mee­dias tu­ge­va vas­tu­ka­ja.

Hil­ju­ti kir­ja­ni­ke lii­dult kol­me­le mi­nist­ri­le kir­ja­ni­ke sot­siaal­se­te ta­ga­tis­te pa­re­maks kor­ral­da­mi­seks esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud te­ki­ta­sid mee­dias tu­ge­va vas­tu­ka­ja.

Võib arut­le­da, kas esi­ta­mi­se ajas­tus oli just pa­rim, kuid mi­na toe­tan kir­ja­ni­ke lii­tu et­te­pa­ne­ku­te eest. Taot­lus on ju põhimõtte­li­ne, mit­te ei nõua prae­gu­ses ma­jan­dus­sei­sus ko­hest täit­mist. Sa­mad küsi­mu­sed laie­ne­vad kõigi­le teis­te­le loo­mea­la­de­le. Tões­ti on kunst kuns­tist ära ela­da.

Jan Kau­si („Kir­ja­ni­ke ja kir­jan­du­se rol­l”, EPL 10.3) öel­du, et kul­tuu­ri­mi­nis­ter ei pea kir­jan­dust rii­gi­le olu­li­seks tee­maks, ei pea pai­ka. Kind­las­ti on lu­ge­mis­har­ju­mu­se ku­jun­da­mi­ne alus ko­gu ülejää­nud ha­ri­du­se oman­da­mi­seks. Het­kel toe­tab mi­nis­tee­rium prog­ram­mi „Las laps loeb!”. Kõigi­le sündi­va­te­le las­te­le kin­gi­tak­se oma raa­mat, mis peaks pöö­ra­ma ka lap­se­va­ne­ma­te tä­he­le­pa­nu lu­ge­mis­kul­tuu­ri olu­li­su­se­le. Ole­me nimetanud 2010. aas­ta lu­ge­mi­s-aas­taks.

Avaldamisõiguse ostmine

Üks võima­lus kir­ja­nik­ke ras­kel ajal toe­ta­da oleks see, et koostöös kul­tuur­ka­pi­ta­li kir­jan­du­se siht­ka­pi­ta­li ja kir­ja­ni­ke lii­du­ga võiks mi­nis­tee­rium os­ta aas­tas kind­la ar­vu (näi­teks 7, 10 või 13) kä­si­kir­jade aval­da­misõigu­se. Ka oleks hea mõte mar­kee­ri­da raa­ma­tuid, mis on võit­nud kul­tuur­ka­pi­ta­li au­hin­du, et lu­ge­ja tun­nus­ta­tud teo­seid raa­ma­tu­poes pa­re­mi­ni mär­kaks.

Olen ka täies­ti nõus, et kõigi va­ba­kut­se­lis­te­na töö­ta­va­te loo­vi­si­ku­te ra­vi­kind­lus­tu­se prob­lee­mi­le peab leid­ma la­hen­du­se kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ning loo­me­lii­tu­de esin­da­ja­te koostöös. Se­da mõtet on kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium ise esit­le­nud kau­ni­te kuns­ti­de nõuko­ja koo­so­le­ku­tel.

Ees­ti riik toe­tab kir­ja­rah­vast li­saks eri prog­ram­mi­de­le ka kul­tuur­ka­pi­ta­li ja loo­me­lii­tu­de kau­du. Loo­me­lii­dud ise ja­ga­vad toe­tu­si, mis on seo­tud alam­pal­ga suu­ru­se­ga. Tä­na­vu on rii­giee­lar­ves sel­leks üle kaheksa mil­jo­ni kroo­ni. Kul­tuur­ka­pi­ta­li pa­nu­se­na li­san­du­vad kir­jan­du­se siht­ka­pi­ta­li toe­tu­sed ja sti­pen­diu­mid, näi­teks möö­du­nud aas­tal oli neid üle 17 mil­jo­ni kroo­ni. Sti­pen­diu­me saab üle 50 kir­ja­ni­ku.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt