Reformierakond: liitlaste kohalolekut Eestis tuleb kahekordistada ja kaitsekulutusi tõsta

Uudis
|
25.10.2018

Reformierakonna juhatus kiitis heaks riigikogu valimiste programmi julgeolekupeatüki, kus lubatakse kahekordistada liitlaste arvu Eestis, tõsta kaitsekulutusi ning panustada täiendavalt kaitseväe uutesse võimekustesse.

“Eesti julgeolek on Reformierakonna jaoks vaieldamatu prioriteet. Eesti ei ole sild ida ja lääne vahel, oleme osa läänest ning tugevad liitlassuhted NATOs ning partnerlus Euroopa Liidus on meile elulise tähtsusega. Lisaks liitlassuhete väärtustamisele peame oluliseks panustada ka iseseisva laiapindse kaitsevõime tugevdamisse ning inimeste teadlikkusse hübriidohtudest,” ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

“Aastatel 2014-2016 langetasime NATO tasandil otsused, mis on Eestisse toonud enam kui tuhat meie liitlasriikide kaitseväelast. See on selge signaal kaljukindlatest liitlassuhetest ning väga tugev heidutus võimalikele vastastele. Oleme seisukohal, et liitlaste kohalolekut tuleb veelgi suurendada, muutes sealhulgas püsivaks õhuturbe Ämarist ning tugevdades liitlaste abiga teisi olulisi võimeid. Kõik liitlaste kohalolekuga seotud kulud tuleb eraldada lisaks 2% tasemele SKTst,” selgitas programmitoimkonnas julgeolekupeatüki koostamist juhtinud Taavi Rõivas.

“Samuti tuleb kooskõlas riigikaitse arengukavaga arendada edasi meie iseseisvat kaitsevõimet, investeerides kaitseväe täiendavatesse võimekustesse nagu näiteks keskmaa õhutõrje ja rannakaitse,” ütles erukindral Ants Laaneots. “Näeme ette, et lähiaastatel on meie kaitsekulutused kindlasti 2,2% SKTst, aga see number võib tõusta ka üle 2,5 protsendi. Oluline on see, et lähtuda tuleb sisulistest vajadustest, mitte kunstlikult seatud protsendist,” märkis Laaneots.

Riigikaitsepeatüki tänaseks kokku lepitud osa. Lõpliku programmi kinnitab Reformierakonna üldkogu jaanuaris.

Riigikaitse aluspõhimõtted

Eesti kaitseb end alati ning kuitahes ülekaaluka vastase vastu. Eesti riigikaitse on laiapindne ning igal kodanikul peab olema võimalus anda oma panus Eesti iseseisvuse ning põhiseadusliku korra kaitseks. Eesti riigikaitse eesmärk on Eesti riigi, rahva ja põhiseadusliku korra kestmine igavesti. Selleks tuleb edukalt tagada riigi ja ühiskonna toimepidevus, ennetada kriise ja tagada koostöös ühiskonna toimimine kriis ajal, ennetada ning paljastada info- ja psühholoogilised rünnakud, kindlustada sisejulgeolekuasutuste kiire ja otsustav tegutsemine ning tagada sõjaline kaitse.

Lähtudes eelnevast peab Reformierakond vajalikuks

 • Suurendada oluliselt ühiskonna valmisolekut kriisideks toetudes senisest veelgi enam laiapindse riigikaitse põhimõtetele.
 • Eraldada iga-aastaselt Eesti riigikaitseks summa, mis on vähemalt 2% sisemajanduse kogutoodangust ning millele lisanduvad liitlaste vastuvõtmisega seotud ja täiendavateks võimearendusteks tehtavad kulud.
 • Lähtuda Kaitseväe võimete arendamisel julgeolekuolukorrast, riigikaitse arengukavast ning vajadusel eraldada lisavahendeid oluliste võimete täiendavaks ja kiiremaks arendamiseks. Peame oluliseks leida kriitilistele võimelünkadele lahendused koostöös liitlastega.
 • Alustada reaalse elanikkonnakaitse ülesehitamist Eestis, kus iga asutus ja organisatsioon (sh riigiasutused, omavalitsused, haiglad, transpordiettevõtted) teavad oma rolli ja vastutust kriisi korral. Iga inimese ja kogu ühiskonna kriisis hakkamasaamise võime on riigikaitsealase heidutuse üks tugisambaid.
 • Parandada ühiskonna võimet tunda ära hübriidmeetodite – vaenuliku propaganda, desinformatsiooni, küberrünnakute ning poliitilise või majandusliku mõjutustegevuse – kasutamist Eesti vastu.
 • Kahekordistada NATO liitlaste kohalolek Eesti territooriumil, sealhulgas Ämarist lähtuva õhuturbe püsivaks muutmist, uute võimete arendamist ning relvastuse ja varustuse eelpositsioneerimist.
 • Suurendada liitlasvägede sõjalist mobiilsust Euroopas luues nn „sõjalise Schengeni“.
 • Osaleme Euroopa Liidu initsiatiives süvendatud kaitsekoostööks, sh. PESCO ja EL kaitsefond.
 • Osaleme aktiivselt NATO moderniseerimise protsessis.
 • Peame vajalikuks keskmaa õhukaitse võime loomist koostöös liitlastega.
 • Suurendada rannakaitse võimekust, sh luua ühtne mereseire koostöös Balti riikide ja Soomega.

Iseseisva laiapindse kaitsevõime tugevdamiseks peame vajalikuks

 • Luua sihtotstarbeline valdkondadeülene fond laiapindse riigikaitse võimete arendamiseks.
 • Kaasajastame  Kaitseliidu varustust  ja  suurendame palgalise instruktorkoosseisu arvu määrani, mis võimaldaks Kaitseliidul täita talle antud maakaitseülesandeid.
 • Suurendada Kaitseliidu võimekust ning huvi kasutada tsiviilelus edukate inimeste oskusi, kogemusi ja kontakte riigikaitse hüvanguks.
 • Toetada Eesti kaitsetööstust nii riigisiseste tellimuste kui ka uste avamisega eksporditurgudel.
 • Tõsta kaitsetööstuse teadus- ja arendusegevuse finantseerimine 2%ni kaitse-eelarvest ning toetada kasvufaasis olevaid kodumaiseid kaitsetööstuse ettevõtteid.
 • Tagame ajateenistuse läbijatele põhjaliku küberkaitse alase väljaõppe.
 • Toetame tõhusamalt piirialadel asuvate Kaitseliidu malevate tegevust. Loome Kaitseliidu rannakaitse võimekuse, sh Lääne – Eestis ja saartel.
 • Tagada kriisiolukordadeks piisavad elutähtsad varud Eestis.
 • Lähtuda riigikaitseliselt olulise tsiviiltaristu rajamisel ka riigikaitselistest vajadustest.

Kaitsetahtelised inimesed

Eesti kodanike kaitsetahe on kaitstud Eesti nurgakivi. Kaitsetahte kasvatamiseks, tugevdamiseks ning rakendamiseks

 • Tagame reservõppekogunemistel osalejatele õppuse ajaks senise palga säilimise analoogselt vanemahüvitise põhimõttega.
 • Panustame reservohvitseride ja -allohvitseride tõhusamasse kaasamisse riigikaitses.
 • Tõhustame erialaohvitseride väljaõppesüsteemi eesmärgiga kaasata senisest enam tsiviileksperte. Sarnaselt meditsiinitudengitele loome eriprogrammid ka teistele riigikaitse seisukohalt kriitilistele valdkondadele (nt logistika, IT, õigus).
 • Parandame ajateenistuse läbinud ja aktiivses reservis olevate noorte sidet Kaitseväega, sealhulgas luues võimaluse rühma- ja jaoülematel olla kursis oma sõdurite seisust ja asukohast.
 • Eraldame sihtotstarbelisi lisavahendeid parandamaks riigikaitseõpetuse õppevahendite baasi ja välilaagrite korraldamist.
 • Soodustame naiste vabatahtlikku osalemist riigikaitses, sealjuures ajateenistuses.
 • Avardame erivajadustega inimeste võimalusi riigikaitsesse panustamisel.
 • Võimaldame aktiivsetel reservväelastel, eelkõige reservohvitseridel ja -allohvitseridel, hoida vormi ja varustust kodus.

Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt