Lauri Luik: emade päev (Lääne Elu)

Arvamus
|
|
10.05.2008

Emadepäev on emade päev. See ei ole pelgalt tähistus ka­lendris, vaid ennekõike päev meie südames.

Emadepäev on emade päev. See ei ole pelgalt tähistus ka­lendris, vaid ennekõike päev meie südames. Tavaliselt on selles päevas palju lilli, hoo­litsust ja armastust. Nii võiks olla iga päev, mitte ainult siis, kui see kalendris seisab.

Mina lähtun põhimõttest, et seda hoolt ja armastust, mida on eriti palju just emadepäe­val, peaks jaguma aasta ringi. Ega siis ema meile teistel päe­vadel vähem tähtis ole.

Poliitikuna pean tähtsaks, et võimalikult paljudel ini­mestel oleks Eestis hea elada. Sellest põhimõttest lähtuvalt oleme mõtelnud ka meie pe­redele, kus on väga olulisel kohal ema.

Soovin sel kaunil päeval anda õnnesoovide kõrval ka lühikese ülevaate sammudest, mida oleme astunud, et meie emadel ja nende peredel ikka parem elu oleks.

Vanemahüvitis aitab jõuli­selt kaasa Eesti iibe parane­misele. Pean tähtsaks, et ema saaks oma lapsega tema varajastel eluaastatel võimalikult palju koos olla. Kindlustunne, et beebiga on võimalik vara­sema sissetuleku vähenemist kartmata kodus olla, pikenes lapse poolteiseaastaseks saa­miseni.

Noore inimesena tean häs­ti, kui vajalik on lapsele koo­lihariduse kõrval ka võimalus

eneseteostuseks ning aren­guks huviringis. Reformiera­kond peab vajalikuks, et iga laps saaks areneda ning osa­leda talle huvi pakkuvas te­gevuses. Seetõttu on meil ra­kendamisel programm, mille­ga tagame ringiraha igale lap­sele vanuses 6 kuni 19.

Pensioni baasosa ja rahva­pension tõusid. Tõstsime keskmise pensioni 4500 kroo­nini. Tegu oli esimese sam­muga paketist „Pensionid nelja aastaga kahekordseks”.

Programmiga „Igale lapse­le lasteaiakoht!” lõime koha­likele omavalitsustele võima­luse taotleda raha uute laste­aia- ja sõimekohtade loomi­seks ning seniste lasteaeda­de seisukorra parandami­seks.

Soovin emadele kaunist emadepäeva, jõudu ja jaksu ning loodan, et ülalloetletud sammud toovad rohkem päi­kesekiiri meie kõigi päeva­desse.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt