KOKKULEPE TEADMISTEPÕHISE MAJANDUSE ARENDAMISEKS EESTIS AASTANI 2011

Uudis
|
17.10.2003

Käesoleva leppe sõlmijad soovivad Eestit näha jõuka, areneva ja uuendusliku väikeriigina ning anda oma konkreetse tegevuse kaudu sisu Eesti soovile olla „Paremaks muutumise maa“.

Leppega ühinenud on veendunud, et Eesti kodanike heaolu ning riigi edukas toimetulek karmistuvas rahvusvahelises konkurentsis sõltuvad sellest, kui tõhusalt suudab Eesti ühiskond väärtustada ja kasutada oma peamist vara – Eesti inimeste teadmisi ja haridust.

Leppega ühinenud on veendunud, et Eesti pikaajaline edukas toimetulek globaalses konkurentsis sõltub sellest, kui arukalt suudame üheskoos lahendada tänase Eesti strateegilised probleemid: vähene investeerimine teadus- ja arendustegevusse, Eesti majanduspoliitika orienteeritus allhankele ja traditsioonilisele tootmisele ning erasektori investeeringute vähesus uute maailmaturul läbilöögivõimeliste ja unikaalsete toodete loomisse.

Oleme veendunud, et teadmismahuka majanduse jõulisest arendamisest või arendamata jätmisest sõltuvad pikas perspektiivis Eesti kodanike töökohad ja sissetulekud ning seeläbi ka võimalused sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, sealhulgas ja ennekõike võimalused Eesti ees seisva fundamentaalse probleemi – rahvastiku juurdekasvu vähenemise – lahendamiseks.

I Eesmärk

Käesoleva kokkuleppe konkreetseks eesmärgiks on teaduspõhise majanduse ülesehitamine Eestis ning selleks toimiva teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni toetava era-, avaliku ja kolmanda sektori partnerlusvõrgustiku rajamine.

II Osapooled

Leppe osapoolteks on avaliku, era- ja kolmanda sektori esindajad, kellest teadmispõhise majanduse ülesehitamine vahetult sõltub, kes võtavad endale selgeid kohustusi ning kellel on volitused ja autoriteet võetud kohustuste täitmise tagamiseks.

Käesoleva kokkuleppe osapoolteks on:

järgmised ettevõtted – (loetelu);
järgmised erakonnad – (loetelu);
järgmised ametiühinguorganisatsioonid – (loetelu);
järgmised meediaväljaanded – (loetelu);
järgmised ülikoolid ja teadusasutused – (loetelu).

III Osapoolte kohustused

1. Kokkuleppega liitunud erakonnad võtavad endale kohustuse tagada teadus- ja arendustegevuse riigieelarvelise finantseerimise vastavalt heakskiidetud „Teadus- ja arendustegevuse finantseerimisstrateegiale aastatel 1998-2006“;

2. Kokkuleppega liitunud ettevõtted võtavad endale kohustuse investeerida alates 2004. aastast igal aastal teadus- ja arendustegevusse 10% ettevõtte teenitud aastakasumist, et luua unikaalseid tooteid ja lahendusi kolmes Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia prioriteetses valdkonnas: 1) biomeditsiin; 2) kasutajasõbralikud infotehnoloogiad ja infoühiskonna areng; 3) materjalitehnoloogiad;

3. Kokkuleppega liitunud ülikoolid ja teadusasutused võtavad endale kohustuse tagada kolmes Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia prioriteetses valdkonnas (biomeditsiin, kasutajasõbralikud infotehnoloogiad ja infoühiskonna areng, materjalitehnoloogiad) hõlmatud professoritele ja juhtivteaduritele rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline palk (vähemalt Soome tasemel) ning arendada neis prioriteetsetes valdkondades välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline tehniline infrastruktuur;

4. Kokkuleppega liitunud ametiühinguorganisatsioonid võtavad endale kohustuse toetada ülikoolide ja teadusasutuste palgapoliitikat, mis on suunatud Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia kolme prioriteetse valdkonna (biomeditsiin, kasutajasõbralikud infotehnoloogiad ja infoühiskonna areng, materjalitehnoloogiad) eelisarendamisele;

5. Kokkuleppega liitunud meediaväljaanded võtavad endale kohustuse kajastada innovatsiooni, unikaalseid tooteid ja lahendusi, neid loovaid inimesi erilise tähelepanuga.

IV Rakendamine

1. Kokkuleppega liitunud ettevõtted kannavad 10% ettevõtte teenitud aastakasumist Eesti Teadusfondi (edaspidi: ETF) eraldiseisvale kontole;

2. Käesoleva leppe alusel ETF-i eraldiseisvale kontole laekunud vahendite iga-aastase jaotuse leppega liitunud ülikoolide ja teadusasutuste vahel otsustab Teadus- ja Arendusnõukogu (edaspidi: TAN);

3. TAN eraldab leppe alusel laekunud vahendeid leppega liitunud ülikoolidele ja teadusasutustele sihtotstarbeliselt üksnes biomeditsiini, kasutajasõbralike infotehnoloogiate ja infoühiskonna ning materjalitehnoloogia arendamiseks;

4. Käesolevale leppele allakirjutanud ettevõtjad kaasatakse TANi tegevusse;

5. Leppega liitunud ülikoolid ja teadusasutused kooskõlastavad oma leppe eesmärkide täitmisele suunatud programmid TANiga;

6. Käesoleva leppe alusel laekunud vahendite kasutamise vastavust leppega seotud eesmärkidega kontrollib TAN.

V Avalikustamise kohustus

Kokkuleppe osapooled kohustuvad vähemalt kord aastas avaldama ajakirjanduses ülevaate leppes võetud kohustuste täitmise kohta.

VI Lõppsätted

Käesoleva kokkuleppega liitumine on vabatahtlik ning see on jooksvalt allakirjutamiseks avatud kõigile täiendavatele liitujatele, kes toetavad leppes seatud eesmärke.

Lepe on sõlmitud X ja XI Riigikogu volituste ajaks ehk aastani 2011. Osapooled vaatavad leppe üle ja vajadusel täpsustavad selles sätestatud kohustusi ja protseduure konsensuslikult iga 2 aasta järel.

(Allakirjutanud)

Tallinnas . oktoobril 2003


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt